Saturday, January 28, 2006

از بس ستاره کشتید،روی زمان سیاه است


از بس ستاره کشتید ، روی زمان سیاه است

هم این زمین سیاه است ، هم آسمان سیاه است

رو بسته زن نشستید ؛ در پیشگاه تاریخ

کز این همه جنایت ، رخسارتان سیاه است

دست قلم شکستید ، پای سخن ببستید

ای روشنی ستیزان ، افکارتان سیاه است

هر تار موی یک زن ، بندد مسیر تقوا ؟

این خود گواه آن بس ، پندارتان سیاه است

هر حیله ای که دارید ، در آستین تزویر

هر جادوئی که بستید ، در کارتان سیاه است

هر خطبه ای که خواندید ، هر جمعه بر سر کوی

خلقی گریست زیرا ، گفتارتان سیاه است

میخانه ها ببستید ، بت خانه ها گشودید

با خون وضو نمو دید ، پندارتان سیاه است

شد پرده ء سیاهی ، معیار پاکی زن

ای صبحدم گریزان ، معیارتان سیاه است

زین شرم روی ما نیز ، در هر مکان سیاه است

از بس ستاره کشتید ، روی زمان سیاه است

Thursday, January 26, 2006

دعوت به راه پیمایی بزرگ 8 مارس


اگر مخالف سنگسار هستید!

اگر مخالف حجاب اجباری هستید!

اگر مخالف بازداشت و آزار زنان هستید!

اگر مخالف فرود آمدن شلاق بر پیکر زنان هستید!

اگر مخالف هر شکلی از مرد سالاری هستید!

اگر مخالف کلیه قوانین نابرابر و قرون وسطایی جمهوری اسلامی علیه زنان هستید!

به راهپیمایی بزرگ زنان علیه قوانین زن ستیز جمهوری اسلامی در 8 مارس 2006 بپیوندید!

جهت اطلاعات بیشتر به سایت www.karzar-zanan.com مراجعه فرمائید..

Wednesday, January 18, 2006

زنان و جایگاه آنان

صفیه شجاعی

مبارزات زنان و جایگاه آنان

در کشورهای توسعه یافنه بخش عظیمی از زنان د ر صف محرومترین مزد بگیران پرتاب شده و اکثریت عظیمی از أنان از کار و تحمیل کار خانگی بد ون مزد در رنجند، ازاین رو جنبش آزادی وبرابری زنان به پتانسیلی قوی علیه آپارتاید جنسی تبد یل شده است.

کشور ما ایران نیز از این قاعده مستثنئ نیست وزنان میهن ما همواره با ارزش های مستبد ونیز فرهنگ مرد سالاری وتبعیض جنسی در مصاف بوده اند .

با سلطه جمهوری اسلامی، ستم بر زنان ابعاد گسترده ای یافته و مبارزه با زنان به عنوان یکی از ارکان مهم ایدئولوژیک رژیم برای تثبیت حکومت د ینی به کار گرفته شده ، ولی زنان ما سکوت نکرده واز همان فردای انقلاب و در طول عمر رژیم اسلامی به مبارزه خود ادامه داده اند واین امر تا برچیده شدن حکومت دینی زن ستیز ادامه خواهد یافت.

مبارزه برای دمکراسی و عدالت اجتماعی در ایران جدا از مبارزه برای رهائی زن نیست.

دمکراسی و عدالت اجتماعی به خودی خود رهائی زن را تحقق نمی بخشد ، د مکراسی و عدالت اجتماعی فقط زمانی میسر خواهد شد که زنان نه تنها از حقوق برابر در قانون بلکه بطو ر مساوی با مردان در قد رت سیاسی سهیم باشند.

بدون شک آنتی تز بنیاد گرایان و مرتجعان زن ستیز ، همانازنان آزاده ای هستند که دست در دست هم بر ضد ظلم و ستم و نابرابری حاکم بر جامعه قیام می کنند و در پرتو مقاومت روز افسون خود ، رهائی زن را که مبشر رهائی همه انسانها است رقم می زنند.

این طلیعه بزرگترین تحول جامعه در تاریخ بشری است.