Sunday, February 18, 2007

پس از بیست و هشت سال از حاکمیت مستبدان دینی در ایرا

پس از بیست و هشت سال از حاکمیت مستبدان دینی در ایران

پانزده ساله هائی که درجمهوری اسلامی
به حجله فحشاء می روند

گفتند: فوتبال خطرناک است، دوچرخه سواری فحشاست، ورزش دختران
در ميادين ممنوع، سن بلوغ 9 سالگی، ... امر "امر معروف" و نهی "نهی منکر

هر سال 15 درصد به آمار دختران جوان فراری ايران اضافه می شود. شمار زيادی از اين دختران فراری اسير شبکه های خريد و فروش زنان و دختران شده و سر از شيخ نشين های خليج فارس در می آورند.

بر اساس‌ گــزارش‌ «ســازمــان‌ بـيــن‌المللـی مـهـاجـرت‌» خريد و فروش‌ زنان‌ و دختران‌ سالانه‌ 8 ميليارد دلار برای باندهای مافيايی درآمد دارد. بطوری كه‌ قاچاق‌ زنان‌ پس‌ از قاچاق‌ اسلحه‌ و مواد مخدر، سومين‌ قاچاق‌ پردرآمد دنيا محسوب‌ مي‌شود
زنـان‌ و دختـران‌ كشـورهای اروپای شرقی و جمهوري‌های استقلال‌ يافته‌ شوروی سابق‌ بيشترين رقم را در اين تجارت انسانی به خود اختصاص داده اند و در ايران‌ نيز با توجه‌ به‌ رشد سالانه‌ 15 درصدی دختران‌ فراری، آمار تجارت زنان و دختران بـه‌ شكل‌ نگران‌ كننده‌يی در حـــــال‌ افــــــزايـش‌ اسـت‌.
فرار كودكان‌ 8 تا 17 ساله‌ از منزل‌ همه‌گير شده است و نيز شيوع‌ اين‌ پديده‌ در ميان‌ دخـتـران‌ شدت‌ يافته،‌ بطوری كه‌ سن‌ فحشا را نيز بشدت‌ كاهش‌ داده‌ است و‌ به‌ همين‌ دليل در ميان‌ فراريان‌ زنانی ديده می شوند که در سن‌ 15 سالگی در شبکه فحشاء قرار گرفته اند.

بيشترين‌ آمار دختران‌ فــراری مـتـعـلــق‌ بــه‌ اسـتــانـهـای كرمانشاه‌، لرستان‌، همدان‌، خراسان‌ و استان‌های شمالی كشور است. در اين‌ مناطق‌ به‌ دليل‌ وجود بافت‌ فرهنگی، تحكم‌ بيش‌ از حد بر دختران‌، معضلات‌ خانوادگی، ميزان‌ فرار دختران‌ بيشتراز پـسـران‌ است‌. توزيع‌ ناعادلانه‌ امكانات‌ رفاهی در كشور و رويای زندگی در تهران‌، دختران‌ شهرستانی را به‌ فرار تحريك‌ مي‌كند.
دخترانی كه‌ از شهرستان‌ها فرار مي‌كنند، ابتدا به‌ ترمينال ها و راه‌ آهن‌ پناه‌ مي‌برند و در اين‌ مكان‌ها توسط‌ زنانی موسوم‌ به‌ شكارچی به‌ دام‌ مي‌افتند و به‌ مراكز فساد منتقل‌ مي‌شوند و مورد تعرض‌ قرار مي‌گيرند.
راستی چه باید کرد؟
اگراز کل به جز بپردازیم ، بطورساده میتوانیم بگوییم که باید استقلال، آزادی وعدالت اجتماعی را به همراه پیشرفت اجتماعی، بر پایه اصول شهروندی ــ که مساله تساوی ملی را هم در بر میگیرد ــ تأمین نمایم .
خلع سلاح جنایتکاران و جنگسالاران مستبد دینی ، نابودی مافیا های غارت و قدرت، نابودی شبکه های که وابسته گی کشور را ریشه دار تر می سازند ، ایجاد یک دولت ملی ، کوشش برای یک رفاه نسبی وتأمین اصول دموکراسی در عرصۀ آزادی بیان و سایر آزادی های اولیه اجتماعی و . . . . وظایفی اند که باید به آن بپردازیمپس بر ماست که درین جهت هر آنچه را که مانع است ، از راه برداریم وهر آنچه را که این پروسه را تخریب می کند ، انجام ندهیم

Friday, February 09, 2007

به پیشواز روز جهانی زن برویم
برای لغو کليه قوانين نابرابر و مجازات های اسلامی عليه زنان متحد شويم

هشت مارس2007 روز جهانی زن همراه، همدل و هم صدا، خلق جهانی نو را فریاد کنیمhttp://www.karzar-zanan.com/8mars2007.html


Thursday, February 01, 2007

نازنین فاتحی آزاد شد
یک خبر مسرت بخش
نازنین فاتحی آزاد شد


امروز چهارشنبه 11 بهمن نازنین فاتحی آزاد شد. نازنین فاتحی به هنگام آزادی با استقبال خانواده و بستگان و وکلا و جمعی از فعالین حقوق انسان روبرو شد. نازنین به هنگام آزادی از همه کسانی که به خاطر نجات جان و آزادی او تلاش کرده اند، تشکر و قدردانی کرد.
آزادی نازنین فاتحی با تلاش وسیعی که در ایران و جهان جریان داشت ممکن شده است. نجات نازنین از اعدام و آزادی او زندان یک پیروزی برای بشریت آزادیخواه و همه کسانی که حرمتی برای زندگی و جان انسانها قائلند، است.
آزادی نازنین بخشی از تلاش مردم آزادیخواه برای لغو قوانین اعدام و قصاص است. به امید روزی که نازنین ها در رفاه و آرامش و شادی و خوشبختی زندگی بگذرانند و زندان و اعدام افسانه شود.
. در سازمان رهائی زن خانم مینو همتی با پشتکار مداوم کیس نازنین را دنبال میکرده است و جای او به حق در کنار همه کسانی قرار دارد که با پشتکار این آزادی را میسر ساختند. سازمان رهائی زن به مینو همتی، ناهید ریاضی، نازنین افشین جم، مینا احدی، وکلای و همه کسانی که برای نجات جان و ازادی نازنین سهمی بازی کردند، تبریک و خسته نباشید میگوید.

سازمان رهائی زن آزادی نازنین فاتحی را به همه تبریک میگوی
د