Sunday, March 18, 2007

در طلیعه بهار

فیلمی کوتاه از مراسم جمعه آخر سال در گلزار خاوران /روی عکس کلیک کنید و ببینید
بهاران خجسته باد:عکس هایی از مراسم نوروزی در گلزار خاوران

Thursday, March 15, 2007

شادی صدر و محبوبه عباسقلی زاده را بدون قيد و شرط آزاد کنيد!


شادی صدر و محبوبه عباسقلی زاده را بدون قيد و شرط آزاد کنيد! اطلاعيه فعالين سياسی، اجتماعی و فرهنگی
نوشته شده : سه شنبه ۲۲م اسفند ۱۳۸۵ @ ۱۲:۴۷ ق.ظ، در رسته های : خبر، زنان توسط : خبرنامه امیرکبیر ،
دو تن از فعالان حقوق زنان شادی صدر و محبوبه عباسقلی زاده روز ۱۳ اسفند در تجمع مسالمت آميزی که در مقابل دادگاه انقلاب اسلامی برگزار شد، دستگير شدند.
ما امضا کنندگان زير دستگيری غير قانونی اين دو فعال جنبش زنان را محکوم می کنيم و خواهان آزادی بدون قيد و شرط آنان هستيم.
آنچه مسلم است ادامه بازداشت آنان نتيجه ای نخواهد داشت جزدلسردی کسانی که در چهارچوب قوانين مصوب جمهوری اسلامی ايران به مبارزات مدنی اعتقاد دارند و از هرگونه درگيری و خشونت روی گردان اند.
جمع آوری امضا ادامه دارد:
سيمين بهبهانیشيرين عبادیشهلا اعزازیفرزانه طاهریشهلا لاهيجیبابک احمدینسرين ستودهنرگس محمدیفريبرز رئيس داناکيوان صميمیمنصور اسانلومجيد تولايیمصطفی تنهاعليرضا کرمانیناصر زرافشانمازيار سميعیآيدين اخوانمحمد علی عمويیشايا شهوقبهرنگ شهوقخديجه مقدمژيلا بنی يعقوبنوشين احمدی خراسانیفرناز سيفیهما زرافشانبهاره هدايتپروين اردلانرزا قره چولوناهيد توسلیسهيلا بسکیباربد گلشيریآسيه امينیزهره ارزنیليلا علی کرمیمنصوره شجاعیناهيد کشاورزسيما افشارنيره توکلیمژده دقيقیسوسن طهماسبیشهلا انتصاریگلناز ملکجلوه جواهریزارا امجديانسارا لقمانیمريم حسين خواهبهمن احمدی امويیجواد موسوی خوزستانیرضا خندانعلی معظمینسرين نوابآزاده ثبوتگيلدا مجتهدیمانا طلوعی فررکسانا ستايشنيلوفر انساننيلوفر گلکارنسرين سياوشینگار انسانزهرا حق دوستسيامک سياوشیفرحناز هوشنگیمنصور حيات غيبیمعصومه ضياپريسا کاکايیناهيد ميرحاجتارا نجد احمدیمعصومه لقمانیپرستو دوکوهکیفرزانه قاسمیروزبه ميرچرخچيانبهاره بقايیطلعت تقی نيانيلوفر کشميریپريسا اسودیزهرا سعيدزادهشيرين اکبریراحله عسگری زادهستاره بابکیسميه فريدسارا کريميانايمان مظفریشهره موحدیمريم افشاریپروانه وحيدمنشسيمين مرعشیافرا شکرلوکاوه مظفریمهتاب مقيمیفخری شادفراحترام شادفرنادر حاج محسنهاله سلحشورساقی لقايیسارا لقايی،اعظم عفتی،نازلی فرخیمارال فرخینگين فيروزه ایالناز ناطقیسيمين رادمنشعمار ملکیسپيده قدرتستاره بابکی رادشيرين طلايیمريم ضيانسرين صمدیفاطمه شاه نظریبهجت حسينیحسين نيلچیحسين اکبریهژير پلاسچیمحمود يگانلیمحمد آشورمحمد بهزادیجواد نگزيانشهريار ارمیآيدا عبدالحسنیهاله آگنجنيلوفر مهديانشهلا محسنیسپيده قدرتعمار ملکیمهناز محمدینسترن ساوریمحمد رستمیجيران مقدمنرگس مقدممهناز قاسمیناهيد نصرتسميه مظلومیمنيره کاظمیمحبوبه حسين زادهالناز انصاریفرنوش تهرانیمونا قاسميان،جادی ميرميرانیايمان پاک نهادعاطفه پهلوانصديقه نصيریسيما حسين زادهفاضله خليل نژادسميه حسينیزهرا ملکیفاطمه موحدیفائزه زندزهرا مالکیسميه حسينیفاضله خليلی نژادفاطمه امين زادهزينب امين زادهمرتضی سنائیهانيه پابرجافريده ميرزايیسعيد ترابيانحبيب رضا پورهادی کويریعباس نژند کودکیهايده عبدالحسين زادهروحی افشارشهرام شيدايیبهزاد کشميرپورفاطمه عارفيانشهرناز اعتمادیمهشيد راستیفاطمه اله وردیصنم دولتشاهیکوهيار گودرزیزينب پيغمبرزادهلوا زندميترا شجاعیستاره بابکینسرين افضلیپويافرزانه قاسمیسيامک قاسمیمرضيه بخشی زادهبابک تقوی اردبيلیسپيده گيلاسيانپروين داناسيامک قاسمیفرحناز پويانسيم سرابندیمرضيه بخشی زادهحسين افشارسيدعلی صالحیحميد بی آزارنجف رحمانیعلی فائزپورسيف الله اکبریاقدس اکبریرضا جعفر زادهکريم قربان زادهعلی ايرانيومجيد مددیمريم رئيس داناکاظم فرج اللهیسيد داود رضویحبيب رضا پورهما رضویرضا شهابیسيامک طاهریاميد ايران مهرزهرا مينويیمريم کرباسیسارا صباغيانمريم کيان ارثیمتين دخت صالحیعلی تدينمريم کسايیسيمين نصيریمينا جعفریسعيد حبيبیسحر ابونصربهاره هدايتامين احمديانجعفر رسولیماندانا چترچیمهديه گلروفاطمه آرام نژادميثم قهوه چيانعليرضا ارشادی فرشاهين زينعلیشيوا نظرآهاریپروانه وحيد منشنوشين جعفریسپيده پورآقائیمريم افشارکوهيار گودرزیسعيد کلانکیسامانه رسول پورعلی عبدیتارا سپهری فرعلی وفقیعلی روزبهانیعاطفه يوسفیستاره سجادیسميه رستم پورمصطفی صداقت جوقاسم عطائی عظيمیمهران کوشااحمد نورحسينیحسن سهيلی فرسميرا صدریروشنک قياسيانمريم قنبریحسين فراست خواهاميررييسيانعليرضا شجاعمينا جعفریشيرين آذرخشیفريده صنعت گرنازی وفاداریهاله صفر زادهنسرين موسویاحمد صدرحسين صدرمرضيه وفامهرسهيل آصفیناهيد خيرابیمليحه تيره گلسا چلی افلاکیحسين قاضيانمجيد ملکیعلی امينینازی اسکويیساسان م.ک. عاصیمريم ايزديانانسيه صدرزری احمدیآفاق حاج حسينیناهيذد حاج حسينیاکبر بهروزیبهناز بهروزیعصمت جهرمیعلی تهرانیشهلا تهرانیعزت اعصارمريم جهرمیمجيد حريریمجتبی حاج حسينیمحبوبه رضايیشهناز صدرفيروزه سارنگمحمود شريفیمينو صباحیزهره صباحیمينا صباحیحميد غفاریعلی عسگریشکوه عسگریاحمد قاسمی آذرناهيد عظيمیمهدی عابدیمريم محمدی سرشتمينا محمدی سرشتگيتی محمدی سرشتمهناز افشارمهشيد رضايیمانی رضايیشهره مينايیشيرين وهاب آقايیفهميه نوروزیشهناز نمکیشهين يزدیعلی هدايتمجيد هدايتمحمود هدايتمهدی هدايتمريم هدايتجهانگير صباحیرضا عظيمیاميد تهرانیاحمد رفيعینيره هاشمیفرح تهرانیرفعت حاج حسينیپروانه حاج حسينیآنا ونزانعفت ماهبازرويا طلوعیپويه مددیگيتا هاشمیعاطفه جعفریبهاره دولوفائزه صيادیروشنک زين العابدينیحميد جهانگيرینيوشا آقا گلبهاره شهروزیالهام قيطانچیلاله بشردوستمهرانگيز حکيمیپرستو اله ياریعباس زندباففوزيه خضریياسی يامينگيلان نصيریحسن درويش پورمهدی افشار نيکحميد سرداریحجت منتظریآيدا رنگیايمان بهبودیحميد فريدترانه اميرتيموریسعيده اسلامیهاله قريشیشهرزاد هاديانالهه امانیليلا مورینسيم سرابندیفريده پور محلوجياناحعبداللهاختر قاسمیصفورا نوربخشاسد زمينیآذر سان صلح جوبهاره ورهرامی

Sunday, March 11, 2007

Friday, March 09, 2007

گزارش مراسم روز جهانی زن مونیخ آلمان

متن بیانیه قرائت شده در تجمع میدان بهارستان

اطلاعيه شماره 2 برگزاری مراسم روز جهانی زن 8 مارس 17 اسفند
همبستگي براي آزادي ، برابري، عدالت جنسيتي"فعالان جنبش زنان سالهاست كه با چشم انداز همبستگي زنان ايران و جهان و طرح مطالبات مدني ، خواهان برگزاري روز جهاني زن بوده اند . متاسفانه به رغم تلاش هاي مستمر گروههاي مختلف زنان در مسير احقاق حقوق انساني و شهروندي ، همواره با محدوديت ها و موانع بي شماري روبرو بوده ايم.امسال نيز بر آن شديم تا با طرح مطالبات زنان، در تجمعي مسالمت آميز( طبق ماده 27 قانون اساسي) در مقابل نهادي كه به باور ما بايد برآمده از آراي ملت باشد، با تاكيد بر خواسته هاي دمكراتيك و برحق خود روز جهاني زن را گرامي بداريم .اينك اعلام مي كنيم كه به علت برخورد خشونت آميز نيروهاي انتظامي با فعالان جنبش زنان در 13 اسفند كه منجر به بازداشت 33 نفر از آنان - از جمله گروه هماهنگ كننده- شد و با ادامه بازداشت سه نفر از فعالان جنبش زنان در زندان اوين، كه دو تن از ايشان عضو گروه هماهنگ كننده هستند، و همچنين به علت آزادي تعدادي از گروه هماهنگ كننده مراسم در اولين ساعات روز 17 اسفند، امكان مديريت و سازماندهي مراسم روز جهاني زن از گروه هماهنگ كننده سلب شده است .در همين راستا با تبريك مجدد روز جهاني زن كه امسال به نام "همبستگي براي آزادي ، برابري ، عدالت جنسيتي" نام گذاري شده است ، دست كليه حمايت كنندگان را مي فشاريم و تقاضا داريم به منظور جلوگيري از بروز هرگونه خشونت و يا سو استفاده ، با اخلاق مدني و صلح جويانه، گروه هماهنگ كننده را در مقابل مجلس، ياري كنيد .گروه هماهنگ كننده : شهلا انتصاري ، فاطمه گوارايي ،مرضيه مرتاضي لنگرودي ، رضوان مقدم

تجمع مسالمت آميز 8 مارس، با خشونت پليس سركوب شد

تجمع مسالمت آميز 8 مارس، با خشونت پليس سركوب شد
يروي انتظامي (از كلانتري خزانه و نازي آباد)، لباس شخصي هاي وزارت اطلاعات و گارد ويژه با برخورد خشن و ضرب و شتم زنان، تجمع كنندگان را پراكنده كردند.
بر اساس گزارش شاهدين عيني، در ابتداي تجمع راس ساعت 14 نيروهاي پليس كه از تجمع صبح معلمان همچنان در محل حضور داشتند، مناطق اطراف مجلس را تحت نظر داشتند. تعداد تجمع كنندگان در ابتدا حدود 500نفر بود كه سعي داشتند از پارك كنار ايستگاه مترو به سمت درب شمالي مجلس حركت كنند، اما با ضرب و شتم و فحاشي نيروهاي امنيتي مواجه شدند و پلاكاردها و پارچه نوشته هاي آنان توسط پليس جمع آوري شد. در اين زمان، ايستگاه مترو بهارستان بسته بود و تلفن هاي همراه نيز در محدوده ميدان بهارستان فعال نبودند. جمعيت به تدريج به سمت ميدان بهارستان حركت نمود، در حاليكه برخي از فعالين كه سعي در صحبت با نيروهاي امنيتي داشتند با فحاشي و ضرب و شتم نيروهاي پليس پراكنده شدند. در ميدان بهارستان، حدود ساعت 14:30 نيروهاي ضد شورش وارد عمل شدند و به ضرب و شتم افراد ادامه دادند. در اين زمان جمعيت تجمع كننده به حدود 2000 نفر مي رسيد كه در وسط ميدان بهارستان حضور داشتند. حدود ساعت 15، اتوبوسي از نيروهاي پليس زن به نيروهاي امنيتي افزوده شدند و ضمن برخورد با زنان، برخي از تجمع كنندگان و حتي رهگذران را دستگير نمودند. بر اساس شنيده ها، تا كنون حدود 10 نفر (8 زن و 2 مرد) بازداشت شده اند. از محل بازداشت اين افراد خبري در دست نيست. از شب گذشته، نيروهاي امنيتي با صدور قرار جلب و بازرسي منازل 9 نفر از فعالين جنبش زنان به خانه هاي برخي از اين افراد وارد شده اند. فرناز سيفي، جلوه جواهري، منصوره شجاعي و سارا لقماني، افرادي هستند كه حكم بازرسي منازل آنان قطعي است. اين در حالي است كه برخي از اين افراد، به تازگي از زندان آزاد شده اند

پيام فعالين جنبش زنان از زندان اوين

پيام فعالين جنبش زنان از زندان اوين
جنبش زنان ايران، همواره با اتخاذ روش هاي مسالمت آميز، در پي دستيابي به مطالبات و خواسته هاي خود بوده است. ما، جمعي از فعالينِ اين جنبش، با پرهيز از خشونت، دشواري ها و هزينه هاي اين راه را به اميدِ جهاني ديگر، بر خود هموار مي کنيم، چرا که ما به آينده چشم دوخته ايم. بدين وسيله، ضمن اعلامِ پايبندي به مطالبات بر حق جنبش زنان، 8 مارس سال 85 را از درون زندان، به تمامي زنان تبريک مي گوييم
گرامي باد 8 مارس، زنده باد جنبش زنان.

Wednesday, March 07, 2007

لشگر صلح،آزادی،برابری وعدالت اجتماعی روزتان خجسته باد

ستم بر زنان موقوفحجاب=زندان
آزاد
ی پوشش
نه به آپارتاید جنسی
ستم بر زنان موقوف
حقوق زنان جهان شمول است
هشت مارس نه به زندان نه به جنگ بهداشت آموزش حق مسلم کودک
زندانی سیاسی آزاد باید گردد ...

تجمع گسترده معلمین
تجمع گسترده معلمین
دربرابر مجلس برگزار شد

هزاران معلم و فرهنگی، در اعتراض به وضع نابسامات معیشتی خود دیروز در برابر مجلس جمع شدند. شمار اجتماع کنندگان تا 5 و حتی 10 هزار تن تخمین زده شده و این در حالی است که سیمای جمهوری اسلامی بناگهان از دو روز پیش سانسور این نوع اخبار را لغو کرده و خبر تحصن فرهنگیان در برابر مجلس را با آب و تاب، برای روز دوشنبه اعلام کرده بود. این درحالی بود که تحصن فرهنگیان برای روز شنبه(دیروز) تدارک دیده شده و اعلام شده بود. به این ترتیب سیمای جمهوری اسلامی سعی کرد با این اقدام خود از حضور فرهنگیان در تحصن دیروز در برابر مجلس جلوگیری کند!
معلمین و فرهنگیان سراسر کشور نه تنها خواهان رسیدگی به وضع معیشتی خود هستند، بلکه نسبت به امنیتی و نظامی شدن فضای آموزش و پرورش اعتراض دارند و در تظاهرات دیروز در مقابل مجلس در این زمینه نیز شعار دادند.
شماری از نمایندگان مجلس از صندلی های خود جدا شده و برای دیدن این تحصن از ساختمان مجلس بیرون آمدند اما هیچیک جرات نکردند سخن بگویند."مشكل ما حل نشه، مدرسه تعطيل مي شه" و "توپ و تفنگ نداريم، دانش آموز مي آريم" و "دولت بی کفایت، خجالت خجالت"، "مجلس به این بی غیرتی، هرگز ندیده ملتی" از جمله شعارهای دیروز معلمان بود. درپایان نیز اجتماع کنندگان وعده دادند که در صورت عدم رسیدگی به خواسته های آنها، این اعتراض و تحصن ادامه خواهد یافت. پنجشنبه ای که در پیش است، بعنوان روز دیگری برای جمع شدن در برابر مجلس اعلام شده است
.

Tuesday, March 06, 2007

همراه شو عزیز


امضاء کنید

فراخوان تجمع روز جهانی زن

فراخوان تجمع روز جهانی زن درایران
روز جهانی زن را در زمانی گرامی می داریم که هنوز سایه قوانین تبعیض آمیز بر سر زنان میهنمان سنگینی می کند، سیاستهای جداسازی و سهمیه بندی جنسیتی با شدت هر چه تمام تر اعمال می شود، جنگ طلبان با کوبیدن بر طبل جنگ، آرامش و امنیت را از مردم سلب می کنند، حقوق بشر به طور مستمر نقض می شود، زنان، کودکان و سایر قربانیان خشونت و بی عدالتی، پناهی نمی یابند و آسیبهای اجتماعی و فقر هر چه بیشتر چهره ای زنانه به خود می گیرد. در این شرایط، زنان با تلاشهای خستگی ناپذیر در مسیر احقاق حقوق انسانی، شهروندی و جنسیتی همچنان پای می فشارند.
ما با تاکید بر خواسته های دمکراتیک و مسالمت جویانه خود، از همه زنان و مردان آزاد اندیش دعوت می کنیم برای تجدید میثاق و ابراز همبستگی تا رفع هر گونه تبعیض و نابرابری و بی عدالتی علیه زنان، به تجمع ما که در روز 8 مارس، 17 اسفند 85 از ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر در مقابل در اصلی مجلس برگزار خواهد شد، بپیوندند.
گروه هماهنگ کننده: شهلا انتصاری، شادی صدر، محبوبه عباسقلی زاده، فاطمه گوارایی، مینو مرتاضی لنگرودی، رضوان مقدمامضا کنندگان
اشرف چیتگر زادهاعظم اکبر زادهافروز مغزیاکرم اصانلوآمنه شیرافکنبهاره دولوبهاره هدایتپروانه میلانیپروین اردلانپروین بختیار نژادپگاه حمزه ایجهان فیروزه ایحمیده ابراهیمیخدیجه حسینیدلارام علیرضوان مقدمروشنک غیاثیانزارا امجدیانزهرا اکبر زادهزهرا حیدر زادهزهرا داوریزهرا مینوییزینب پیغمبر زادهزینب مختاریژیلا بشیریسارا اسمی زادهسارا کرمانیانسارا لقاییساقی لقاییسحر ابونصرسحر مرانلوسعیده اسلامیسکینه قنبریسمیرا صدریسهیلا طهماسبی فرسونیا ترکمانسیما مدنیشادآفرین قدیریانشادی صدرشفیقه حمید زادهشهره نامجوشهلا انتصاریشهلا ذاکرشیرین عبادیفائزه اثنی عشریفاطمه توقیریفاطمه گواراییفاطمه نجاتیفرزانه روستاییفرشته ذاکرگیسو فغفوریگیلدا فرید مجتهدیگیلدا مجتهدیمتین دخت صالحیمحبوبه عباسقلی زادهمرضیه مرتاضی لنگرودیمرضیه نوربخشمریم شبانیمریم ضیاءمریم عرب عامریمریم قنبریمریم کیان ارثیمریم محبوبمریم محمودخواهمنصوره سلیمیمنصوره شجاعیمهسا امرآبادیمهناز محمدیمهین پیرکهمینا جعفریناهید توسلیناهید کشاورزنسرین افضلینسرین فرهومندنسرین فیروزه اینسرین ملکینفیسه زارع کهننگار انساننوشین احمدی خراسانینیره توکلینیلوفر انساننیلوفر گلکارهاله سحابیهدی عمیدهما خداوردی
حمایت کنندگان
امیرحسین امیریپیمان عارفحمید بی آزارحمیدرضا ایمانیرضا نیرورضی جعفر زادهروزبه میرچرخچیانساسان آقاییسید داود رضویسید داود رضویعلی تدین علی عبدیعیسی سحرخیزفرید هاشمیمححسن مالجومصطفی نیلیمنصور حیات غیبیهانی ساداتی

Sunday, March 04, 2007

در آستانه روز جهانی زن


بازداشت دستکم 36 نفر ار فعالان جنبش زنان در جریان تجمع در برابر دادگاه انقلا ب

درميان زنان یازداشت شده چهره های مختلفی از روزنامه نگاران، نويسندگان و فعالين حوزه زنان ديده می شوند.
تعدادی از فعالان حقوق زنان در ایران بازداشت شدند

نيروهای پليس امنيتی، صبح روز يکشنبه، ۱۳ اسفند، بين ۲۷ تا ۴۰ نفر از فعالان جنبش زنان را در برابر دادگاه انقلاب بازداشت کردند.
سايت ادوار نيوز، ارگان سازمان دانش آموختگان ايران(ادوار تحکيم وحدت)، اعلام کرد: تجمع آرام فعالين جنبش زنان در برابر دادگاه انقلاب، در اعتراض به فشارهای امنيتی وارد آمده، و احضار های متعدد اين فعالان، که از ساعت ۸/۳۰ صبح روز يکشنبه، آغاز شده بود با حمله پليس امنيتی، و بازداشت ۲۷ نفر به خشونت کشيده شد.
در همين ارتباط، سايت روزنا، وابسته به حزب اعتماد ملی، نيز خبر داد که بيش از ۴۰ نفراز فعالان حقوق زنان، در آستانه روز جهانی زن و در مقابل دادگاه انقلاب تهران، بازداشت شدند.
به گزارش اين سايت خبری، اين افراد که همزمان با دادگاه پنج نفر از فعالان حقوق زنان، دستگیر شده در تجمع ۲۲ خرداد در ميدان هفت تير، در مقابل دادگاه انقلاب تهران حضور يافته بودند، همگی بازداشت شدند و به مراکز انتظامی انتقال يافتند.
درميان اين زنان چهره های مختلفی از روزنامه نگاران، نويسندگان و فعالين حوزه زنان ديده می شوند. در اين ميان، به گزارش ادوارنيوز، آسیه امينی، ژيلا بنی يعقوب، محبوبه عباسقلی زاده، محبوبه حسين زاده، سارا لقمانی، زارا امجديان، مريم حسين خواه، جلوه جواهری، نيلوفر گلکار، پرستو دوکوهکی، زينب پيغمبر زاده، مريم ميرزا، ساغر لقايی خديجه مقدم، ساقی لقايی، ناهيد کشاورز، مهناز محمدی، نسرين افضلی، طلعت تقی نيا، فخری شادفر، مريم شادفر، الناز انصاری، فاطمه گوارايی، آزاده فرقانی، سميه فريد،

مينو مرتاضی و سارا ايمانيان از جمله دستگير شدگان هستند نقل از رادیو فردا