Saturday, August 30, 2008

مشکل اینها چگونگی مرگ صمد بهرنگی است یا تفکراو؟!مشکل اینها چگونگی مرگ صمد بهرنگی است یا تفکراو؟!
به بهانه ۹ شهریورماه روزی که به طورمشکوکی صمد در ارس غرق شد
درهمه جاودررابطه با همه چیزدرخدمت اربابان دست بالائی داشته باشند، دررابطـه با چگونگی مرگ صمد،این نویسنده ومعلم کمونیست، به بهانه های مختلف متاعی ناچیزازمغـــزهای پـهن گرفته شان به بارگاه اربــــــاب صادرمی کنند، آنها برای پنهــــان کردن زبـــونی ووحشت شان ازقلم رادیــــــکال وانقـــــلابی اوکه به افشاء چاکرمنشی، چوخ بختیاریسم وتلاش برای حفظ بقاء به هرشکل روشنفـکران قلم به مزدمی پردازد، قصــــه های شیرین وسرگرم کننده به مــــــذاق اربابان جعـــل می کنند، اینکه دروغ است که تـــوده ای های جاسوسی مثل فـــراهتی درغرق کردن او با ساواک همکاری کردند ویا خودش شنا نمی دانست وغرق شد، چشمــــــانش ضعیف بود که نتوانست عمق آب را تشخیص دهدومزخرفاتی از این دست ...

البته تمام چرندگوئی ها ازاین دست به هیچ وجه تطهیــــــرکننده ساواک جهنمی سرمایه داران سلطنتــــــــــی وجاسوسان تــــوده ای جنایتکارآن نمی تواند بشود،نقش ومــــاهیت جنایت بار سیستـــم سرکوب طبقــه حاکم ازهرنوع و درهرکجای دنیا، ازتعداد جنــایاتش مشخص نمی شود، بلکه مــــــاهیت کثیــــف ماشین ســـــــــــرکوب دررابطه باحفـــظ سیستـــــم استثمـــــــــارگر، که با جنایتکارانه ترین ووحشیانه ترین شیوه هاعمل می کند، نشان داده می شود.

به فرض توده ای های مزدوربا ساواک برای غـــــرق صمـــــد همکاری نکرده باشند، آیا ماهیت مزدوربودن این حزب پوشالی وکیثف رابا این غزعبلات می توان پنهان کرد.

پادوهای سرمایه امثال آل احمدها ونوچه هایشان سرــ کوهی،فراهتی، مسعود نقره کار،بهروزحقی وامثال اینها، ضعیف بودن چشمان صمد را بهانه ای برای پنهان کردن مزدور بودنشان علم می کنند،ولی مشکل اصلی این پــــــادوها چشمان تیزبین وعصیان گرصمد است که تا عمق مغزعلیل آنها نفوذ می کند وتفــــکرنوکرمنشی ونان به نرخ روزخوردن آنها را درمعرض نگاه استثمارشوندگان یعنی کارگران وزحمتکشانی که توسط سیستم گنــــــــدیده ای که آنها برای حفظ آن خودشان را درکثـــــــــافات سرمایه داران غــــــــرق می کنند، قرارمی دهد.

خادمان سرمایه ازماهی سایه کوچولوی اووحشت دارند، که درآن مصلحت انــــــدیشی، محافظه کاری، تن دادن به وضع موجود روشنفکران کاسه دریوزگی به دست را افشــــــاء ومخــــــــل آسایش وآرامش فسیــــــــــــل وارگی آنهاست.

ماهی سیاه کوچولو، ماهی های پیروخرفتی را که برای حفظ وضع موجود ومخفی کردن پستی وحقارتشان، بذریــــاس و ناامیدی می پاشند، رسوا می کند.

آل احمـدها درماهی سیاه کوجولو، خود را درنقش همان خرچنگ هائی می بینند، که بعدازکودتای امریکائی ٢۸ مــــرداد سال ۳٢ وخیانت رهبران زباله دانی توده، با پنجه های زهرآگین، برجنبش انقـــلابی چنگ انداخته اند، تا به کمک ماشین سرکوب آن را به زعم خودشان به طورکامل خفه کنند.

آل احمدهای مزدورکه ازماهی های سیاه کوچولوهائی که خنجــررا درکمرپنهـــان کرده اند که پنجـــــه های مــزدورآنها را کوتاه کنند،به وحشت افتاده وبا جعــــــل مزخرفاتی خوش آیند به مــــــذاق ساواک مخوف سرمایه داران سلطنتی در رابطه با مــــرگ مشکوک صمدعصیــــــــان گرمـاهی های سیاه کوچولو خنجربه کمررا افســـــــانه عــــــوام جا بزنند.

وبک باردیگر،نــوچه های حقیراو،امثال سرــ کوهی درنشریه مشــــــکوک آدینـــــه اش،درحالیکه مـاشین ســـــــرکوب سرمایه داران اسلامی، با کشتارهای خیابانی، رعـــب ووحشت را حاکم کرده اند، مضحکه تـاریخی آل احمـــدهای خائن وآلوده را تکرارمی کنند، تا لطیف ها این فرزندان کــــــــارگران وزخمتکشان ٢۴ ســــاعت درخـــواب بیداری صمد، که هنوزطمع شیرین روزهای قیام را که با بــــــازوهای مســـــلح درمقابل، ارتش ضــــــد خلقی تا بن دندان سرمایه داران سلطنتی،جنگ خیابانی به راه انداختند، افسانه عوام جا بزنند، تا کارگران وزحمتکشانی که ازغـــارت، چپاول، سرکوب وخفقان سرمایه داران اسلامی به جان آمده اند، به فکر بدست آوردن مسلســـــــــل های پشت ویترین مغازه ها نیفتند.

ولی دریوزگان وجاسوسان باید بدانند که ماهی سیاه های کوچولوی صمد خودشان چشــــــم وگــــــــوش دارند وبا گوشت،پوست وشکم های گرسنه شان قتل وغارت سرمایــه داران اسلامی واربـــابان خارجی آنها را لمس می کنند، وروزبه روزبه کینــه ونفرتشان نسبت به این زالوصفتــــــان شدت می گیرد و به زودی روزی خواهد رسید که مسلســـــل های پشت ویترین ها، به زعم این فــــاسدین افسانه عوام صمد بهرنگی ها نخواهد بود.

به امید آن روزبزرگ وبا شکوه که بدون هیچ شک وتریدی خواهد رسید!

٢ سپتامبر٢٠٠٧

صبا اسکوئی

از وحشت به غارها پناه خواهيد برد

از وحشت به غارها پناه خواهيد برد

وبلاگ داددر ايران خودفروشانى را بسيج كردند تا با سنگ و آجر به مردمى كه راهى خاوران بودند حمله كنند. حكومتى كه لياقتش بيش از اين نيست كه عده اى خود فروش مدافعش باشند، حكومتى كه به تمامى در فساد و نفت و خون و ترياك غوطه مى خورد، حق دارد كه تحمل صداى داغداران و بازماندگان قتل عام تابستان ٦٧را تاب نيارد. حق دارد كه كابوس سپاه عظيمى از مردگان كه فريادشان پس از بيست سال از گلوى زندگان به گوش مى رسد را تاب نيارد و خوابش آشفته گردد. تك تك آنها كه در اين جنايت عليه بشريت شريك اند حق دارند كه آشفته خاطر باشند. حق دارند كه خيس و عرق كرده از صداى مهيبى كه خوابشان را مى آشوبد برخيزند و وحشيانه دست به سنگ و آجر برند. اين فرياد مهيب بيشتر و بلندتر خواهد شد و از وحشت به غارها پناه خواهيد برد. هشدار كه پايان شما نزديك است٠ سوگند به عدالتى كه سنگسارش كرديد. سوگند به آزادى كه بر دارهايتان آونگ شد٠ پايان شما نزديك است

Friday, August 29, 2008

فرزندانمان را کشتند اکنون هم نمی گذارند بر سر مزارشان جمع شویم


فرزندانمان را کشتند اکنون هم نمی گذارند بر سر مزارشان جمع شویم


کانون زندانیان سیاسی ایران(در تبعید)همان گونه که انتظار می رفت، از ساعات اولیه صبح امروز جمعه هشت شهریور، صدها تن از نیروهای سرکوبگر رژیم، امنیتی و انتطامی، راه های ورود به گلزار خاوران را مسدود و از رفتن خانواده ها و همه کسانی که قصد شرکت در مراسم بیستمین سال کشتار زندانیان سیاسی را داشتند، جلوگیری کردند.علی رغم احضارها و تهدیدهای چند هفته اخیر، امروز جمعیت کثیری از تهران و شهرستان ها به خاوران رفتند. یکی دو گروه از خانواده های شهرستانی که در ساعات بامدادی قبل از آن که نیروهای سرکوبگر جاده ها را مسدود کنند تواسنته بودند به خاوران وارد شوند، مورد یورش سرکوبگران قرار گرفته و با تهدید و ارعاب از خاوران به بیرون رانده شدند.بسیاری که علی رغم جو امنیتی و پلیسی حاکم بر منطقه قصد داشتند از راه های فرعی به خاوران وارد شوند، تولید پلیس موقف شده، مدارک شناسائی آنها ضبط و به آنها گفته شد خود را باید هرچه سریع تر به پلیس امنیت معرفی کنند.مادرانی با گلوی بغض گرفته و ابراز انزجار از اعمال سرکوبگرانه رژیم، در تماس با اقوام و آشنایان خود در خارج کشور، از ایرانیان مقیم خارج درخواست کردند صدای اعتراض آنها را به گوش جهانیان برسانند و در یک اقدام سراسری، به این اقدام سرکوبگرانه اعتراض کنند. مادری با بغض فروخورده می گوید:" فرزندانمان را کشتند، اکنون هم نمی گذارند بر سر مزارشان جمع شویم."۸ شهریور ١٣٨٧ برابر با ٢٩ اوت ٢٠٠۸

دومین سالگرد کمپین یک میلیون امضا زیر سایه ماموران امنیت!

دومین سالگرد کمپین یک میلیون امضا زیر سایه ماموران امنیت

شهریور 1387 - تغییر برای برابری - نسخه قابل چاپ
تغییر برای برابری- بزرگداشت دومین سالگرد کمپین یک میلیون امضا، پنج شنبه هفتم شهریور ماه با وجود تهدیدات امنیتی برگزار شد.
شیرین عبادی نیز روز 5 شهریور ماه به همراه برخی از اعضای کمپین با محبوبه و خانواده اش دیدار کرد .
دیدار فعالان کمپین با محبوبه همزمان شد با سالگرد کمپین و دعوت مادر محبوبه از یاران کمپینی دخترش، اما با ورود نیروهای امنیتی و انتظامی به منزل میزبان، اعضای کمپین تهران و شهرستان ها مجبور به ترک خانه شده و سالگرد کمپین را در مکانی دیگر گرامی داشتند


ساعت پنج عصر، یک ساعت قبل از شروع مراسم در حالی که تعداد 20 نفر از فعالان کمپین در منزل محبوبه کرمی مشغول آماده کردن مقدمات مراسم بودند، چند مامور لباس شخصی و انتظامی با ورود به منزل محبوبه کرمی، مادر محبوبه را تهدید به بازداشت دخترش کرده و خواستار خروج مهمانان از منزلش شدند. این ماموران که حکم ورود به منزل را داشتند، بعد از دقایقی مجددا در منزل را بستند و ضمن فیلمبرداری و عکاسی از مهمانان مانع از خروج مهمانانی شدند که آماده ترک منزل محبوبه بودند. با وجود این مراسم دومین سالگرد کمپین یک میلیون امضا را در منزل یکی از مادران صلح برگزارشد. هرچند در ان زمان محبوبه و مادرش به دلیل حضور ماموران بیرون از منزلشان نتوانستند در کنار یاران خود باشند.
در این مراسم خدیجه مقدم، عضو کمیته مادران کمپین با تبریک دومین سالگرد کمپین اظهار امیدواری کرد که کمپین پر توان تر از قبل به فعالیت های خود ادامه دهد.
وی با اظهار تاسف از اینکه برخی از مهمانان و همچنین تعداد زیادی از داوطلبان کمپین که قرار بود در این مراسم شرکت داشته باشند، به دلیل تهدیدات امنیتی و تغییر اجباری مکان مراسم، موفق به حضور در این برنامه نشدند، گفت:"قرار بود کمیته های مختلف گزارشی از فعالیت هایشان ارائه کنند که به دلیل شرایط موجود این گزارش ها در سایت تغییر برای برابری منتشر می شود."
زهره اسد پور، از فعالان کمپین رشت نیز در این مراسم حضور داشت. اسد پور با نوید اینکه کمپین رشت پرتوان و با انرژی به فعالیت های خود ادامه می دهد، گفت:" به مناسبت سالگرد کمپین ما ضمن تهیه وتوزیع دفترچه هایی در سطح شهر، تعداد زیادی پین و کارت تبریک نیز تولید کردیم
."

وی همچنین فعالیت های اعضای کمپین رشت در اعتراض به لایحه حمایت از خانواده را تشریح کرد. اسد پور تاکید کرد:"کمپین در رشت همچنان پر قدرت پیش می رود و آنقدر قوی شده است که حتا دستگیری چند نفر در این شهر نمی تواند این فعالیت مسالمت آمیز و گسترده را متوقف کند."
پروین ذبیحی از فعالان کمپین در مریوان از دیگر شرکت کنندگان در این مراسم بود. ذبیحی با تشریح فعالیت های کمپین در مریوان، خواستار توجه ویژه فعالان زن به گسترش خشونت های ناموسی در کردستان شد.
وی با اشاره به برخی قتل های ناموسی که در چند ماه اخیر اتفاق افتاده است وبا انتقاد ازمدافعان حقوق برابر در کم توجهی به این موضوع از آنان دعوت کرد تمرکز بیشتری بر این نوع خشونت ها داشته باشند. وی تاکید داشت که اطلاع رسانی در این زمینه خوب است اما کافی نیست .به گفته وی فعالان زن کردستان با تشکیل کمیته ای تحت عنوان مبارزه با قتل های ناموسی ، برای توقف این قتل ها تلاش می کنند.
کاوه کرمانشاهی از اعضای کمپین و فعال حقوق بشر در کردستان با اشاره به وضعیت زینب بایزیدی به روند احضار، بازداشت و صدور 4 سال زندان برای وی و همچنین تعجیل فراوان در روند بازداشت وی حقوق بشر کردستان اعتراض کرد.
اعلام نتیجه دادگاه تجدید نظر امیر یعقوبعلی، خبر خوش دومین سالگرد کمپین بود.
امیر یعقوبعلی با اعلام اینکه حکم یک سال زندان تغزیری وی به دوسال حبس تعلیقی تبدیل شده است، از تمامی اعضای کمپین که از زمان بازداشت وی تا کنون در تمامی مراحل همراه وی بوده اند، سپاسگزاری کرد.نتیجه دادگاه تجدید نظر وی به دفتر شیرین عبادی وکیل وی ابلاغ شده است.
علی عبدی، از اعضای کمیته مردان کمپین نیز با اشاره به اینکه در دو سال گذشته حدود 160 نفر درجلسات آموزشی کمیته مردان شرکت کرده اند، گفت:"حضور مردان در جنبش زنان از سویی ثابت می کند که تبعیض علیه زنان می تواند تبعیض علیه همه انسان ها باشد و از سوی دیگر یک گفتمان برابری طلبانه را از سوی مردان در جنبش زنان تولید می کند. "
وی اضافه کرد:" یکی از سوالات ما در کارگاه های مردان این است که تاثیر این قوانین در زندگی مردان چیست و چه ضرری برای آنان دارد و حالا بعد از دو سال مصادیق بسیاری از تاثیر قوانین نابرابر در زندگی مردان توسط خود داوطلبان مرد تهیه شده است. "


احترام شادفر از کمیته مادران کمپین نیز بر لزوم تلاش هرچه بیشتر برای جمع آوری امضا تاکید کرد. وی گفت:"اگر هر یک از اعضای کمپین بنا را بر این بگذارند که هر روز تنها یک امضا جمع کنند طی یک سال آینده تعداد بسیار زیادی امضا جمع خواهد شد و تعداد زیادی نیز به کمپین خواهند پیوست."
کمپین مثل یک رود خروشان از شهرهای بزرگ شروع شده و به روستاها نیز کشیده شده است.ژیلا بنی یعقوب، با بیان این مطلب در جمع اعضای کمپین گفت:" به اعتقاد من هدف کمپین فقط جمع آوری امضا نبود و هدف مهمترآن آگاهی بخشی است که این هدف در کمپین محقق شده است."
وی در ادامه به موضوع ائتلاف بر ضد لایحه حمایت از خانواده پرداخت:" خوشبختانه نقطه مثبت این ائتلاف این است که تا کنون بیش از سه هزار نفر با امضای بیانیه بر ضد لایحه موسوم به حمایت از خانواده نسبت به آن واکنش نشان داده اند و گرایش های مختلف فکری و سیاسی نیز به این ائتلاف پیوسته اند."
با وجود اینکه به دلیل تغییر مکان، برخی از مهمانان موفق به شرکت در این مراسم نشدند، دومین سالگرد کمپین یک میلیون امضا در جمع اعضای کمپین تهران و شهرهای کرمانشاه، سنندج و رشت گرامی داشته شد. پخش سرود جدید کمپین، ارائه تی شرت های تولید شده از سوی کمیته هنری، پین ها و کارت تبریک های کمپین رشت وگزارش های کمیته های مختلف کمپین تهران بخشی از برنامه های این مراسم

Tuesday, August 26, 2008

جمهوری اسلامی یک نوجوان دیگر را بدار آویختجمهوری اسلامی یک نوجوان دیگر را بدار آویخت
بنا به گزارشهای منتشرشده، بهنام زارع، نوجوانی که هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال سن داشت، صبح امروز بدون حضور وکيل و خانواده اش به دار آویخته شد. هفته پیش نیز نوجوان دیگری بنام رضا حجازی در زندان اصفهان اعدام شده بود.
بهنام زارع متولد سال ۱۳۶۸ در پانزده سالگی در يک دعوای کودکانه بر سر يک کبوتر، مرتکب قتل شد. وی از سال ۸۴ تا زمان اجرای حکم در زندان شيراز زندانی بود.
اعدام بهنام زارع يک روز پس از انتشار اطلاعيه اتحاديه اروپا در محکوم کردن اعدام رضا حجازی صورت گرفت. رضا حجازی هفته گذشته به جرم قتلی که در پانزده سالگی مرتکب شده بود، اعدام گردید. وی ساعاتی پس از اينکه به وکيل او اعلام شد اجرای حکم به تعويق افتاده است، به دار آویخته شد.
سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر می گویند وضعیت اعدام متهمان نوجوان در ایران به نقطه بحرانی رسیده است و جمهوری اسلامی را در مورد نقض هنجارهای بین المللی در این زمینه به موردی منحصر به فرد در جهان تبدیل کرده است.
به گفته این سازمانها، دست کم 132 متهم نوجوان شناخته شده که در انتظار مرگ به سر می برند وجود دارند، اگر چه آمار واقعی می تواند بسیار بیش از این باش
د.

Monday, August 25, 2008

نه زن کرد، قربانی قتل های ناموسی در نیمه اول سال ۸۷


نه زن کرد، قربانی قتل های ناموسی در نیمه اول سال ۸۷

رها بختیاری


«او از قبل می دانست که کشته خواهد شد. فرشته دو روز قبل به مرکز نگهداری بيماران روانی، جايی که مادرش نگهداری می شود، رفته بود و از آنها خواسته بود اجازه دهند تا آنجا بماند، اما آنها به هيچ انسان سالمی پناه نمی دهند. فرشته نجاتی، بازگشته بود و ساکی از لباس هايش را به همسايه شان سپرده و گفته بود: دير يا زود من را می کشد. اين ها را يادگاری نگه دار. روز بعد، جسد او را در حالی که پدرش به اتهام رابطه نامشروع سرش را از تن جدا کرده بود پيدا کردند. بعد از سال ها زندگی با مردی که ۱۸ سال از خودش بزرگتر بود و بعد از اتهامی که پدرش به او وارد کرد، پزشکی قانونی اعلام کرد: فرشته نجاتی باکره بوده است.»
فعالان حقوق زنان می گویند که در سال جاری آمار گزارش قتل های ناموسی در ایران افزايش داشته است.
در حالی که روز گذشته «کميته عليه خشونت های ناموسی» آمار قتل های ناموسی در پنج ماه اول سال جاری را شش مورد ذکر کرده بود، پروين ذبيحی، فعال مسائل زنان در کردستان ايران به راديو فردا گفت: «آماری که از طريق کميته اعلام شده ممکن است از واقعيت کمتر باشد زيرا تنها از دیروز( یکشنبه) تا به حال خبر سه قتل ديگر به دست ما رسيده که با تکميل شدن جزييات آن ها را هم اعلام خواهيم کرد.»
به گفته خانم ذبيحی، در يک مورد زنی توسط همسرش از کاميون در حال حرکت به بيرون پرتاب شده و دو مورد هم خودسوزی زنان اتفاق افتاده است. با همه اين ها خانم ذبيحی می گويد:« مشخص است که آمار خيلی بالاتر از اين است.»
از آخرين موارد قتل های ناموسی منتشر شده می توان به دو مورد در سنندج، سه مورد در مريوان و يک مورد در پيرانشهر اشاره کرد. در اين ميان قتل «فرشته نجاتی» از بحث برانگيز ترين موارد بود.
فرشته نجاتی دختری ۱۸ ساله بود که پس از دو سال زندگی با مردی که ۱۸ سال از او بزرگتر بود، به خانه پدرش بازگشته بود. اما پدرش به اتهام رابطه نامشروعی که هيچ گاه اثبات نشد، او را سر بريد.
فعالان حقوق زنان در کردستان، مراسم تشييع جنازه فرشته را اتفاقی نادر در کردستان می دانند. زيرا در روز تشيع جنازه وی تعداد زيادی از زنان، برخلاف رسوم رايج منطقه، در مراسم حضور يافتند. اين حضور غير منتظره با حمايت مردان کرد روبرو شد و به سر دادن شعارهايی عليه قوانين تبعيض آميز ختم شد.
از آخرين موارد قتل های ناموسی منتشر شده می توان به دو مورد در سنندج، سه مورد در مريوان و يک مورد در پيرانشهر اشاره کرد. در اين ميان قتل «فرشته نجاتی» از بحث برانگيز ترين موارد بود.
خانم ذبيحی دليل افزايش آمار را افزايش تعداد قتل های ناموسی نمی داند. وی معتقد است:« هرچند قتل ناموسی در غرب، جنوب و جنوب شرقی کشور خيلی زياد است. اما دو مسئله در اين ميان صادق است. اول اين که اطلاع رسانی زياد شده است و دوم اين که حساسيت مردم به اين موارد بيشتر از قبل است.»
به اعتقاد خانم ذبيحی، قتل های ناموسی در همه جای ايران اتفاق می افتد اما آنجا که سنت، عشيره، ايل و آداب و رسوم غلط، به قتل های ناموسی مشروعيت آسمانی می بخشد، آمار بالاتر است.
اين فعال حقوق زنان در مورد برخورد قانون با قتل های ناموسی گفت: «متاسفانه با تجربه ای که وجود دارد آن کسانی که می کشند و مجری اين فرهنگ هستند، می دانند که قانون با آنها هيچ کاری ندارد و حتی به نوعی مورد حمايت نيز قرار می گيرند، در نتيجه اين فرهنگ تداوم پيدا کرده و باقی می ماند. آنها می دانند که با حکمی سبک روبرو بوده و با کوچکترين شانس، تبرئه می شوند. در اين ميان هيچ حمايتی از کسانی که مورد آزار قرار گرفته اند صورت نمی گيرد و حتی کسانی که در اين زمينه دست به اعتراض می زنند، دستگير شده و مورد بازجويی قرار می گيرند.»
براساس ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی، «در صورتی که پدر يا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت ديه قتل به ورثه و تعزير محکوم خواهد شد.»
در ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی نيز آمده است: «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکين زن داشته باشد، می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره (ناراضی) باشد، فقط مرد را می تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح نيز مانند قتل است.»
به گفته کارشناسان حقوقی، اين دو ماده، به نوعی مجوز قتل های ناموسی را صادر کرده و با استناد به اين دو ماده است که مرتکبان قتل های ناموسی با کمترين مجازات روبرو شده و از چنگال عدالت می گريزند.
خانم ذبيحی با اشاره به نمونه ای از اين موارد اضافه می کند: «من مردی را می شناسم که زنش را بيهوش کرده و آتش زده و بعد روی دهنش بالش گذاشته است تا خفه شود و حرف نزند. البته آن زن جان داد ولی قبل از آن با بهيار بخش صحبت کرده و همه چيز را تعريف کرده است. با همه اين ها آن مرد با پرداخت چهار ميليون تومان دیه آزاد شد.»
خانم ذبيحی تاکيد می کند: «فرهنگ غالب، باورها و سنت های غلط و بی قانونی و عدم حمايت از زنانی که مورد خشونت قرار می گيرند باعث رواج اين ماجرا می شود.»
به گفته اين فعال حقوق بشر، از سال ۱۹۹۲ تا سال ۲۰۰۱، بیش از پنج هزار قتل ناموسی، خودسوزی، سوزاندن و مثله کردن برای هتک حرمت در کردستان عراق ثبت شده است. در حالی که ميان کردستان ايران و کردستان عراق مرزی وجود ندارد، مردی که اين سوی مرز اقدام به خشونت می کند به راحتی به آن سوی مرز می رود و بعد از اين که آب ها از آسياب افتاد، باز می گردد.
نقض حقوق کردها در ايران
سازمان عفو بين الملل، ماه گذشته با انتشار بيانيه ای اعلام کرد: «جمهوری اسلامی به تبعيض و نقض حقوق کردهای ايران، بويژه زنان کرد، ادامه می دهد.»
اين سازمان در گزارشی با ابراز نگرانی از سرکوبی فعالان مدافع حقوق کردهای ايران افزوده است:« به رغم آن که در قانون اساسی جمهوری اسلامی برابری همه ايرانيان در پيشگاه قانون در نظر گرفته شده، اما دولت ايران برای پيشگيری و رفع تبعيض عليه کردها، به ويژه پايان دادن به چرخه خشونت عليه زنان کرد، گام های لازم را برنداشته است.»
در بيانيه سازمان عفو بين الملل آمده است که زنان کرد، نه تنها به دليل زن بودن و زندگی در جامعه ای پدر سالار، که به عنوان بخشی از اقليت کرد ايران، با تبعيض و چالش های مضاعف برای احقاق حقوق خود روبرو هستند.
اين گزارش، به عنوان نمونه، به ازدواج های اجباری و در سنين پايين، قتل های ناموسی و خودسوزی و خودکشی زنان اشاره می کند.
اين سازمان در پايان از مقام های ايران خواسته است که به تبعيض ها عليه کردها پايان دهد.
در ايران ۱۲ ميليون کرد (۱۵ درصد جمعيت) زندگی می کنند که محل سکونت آنها در غرب و شمال غربی کشور است
.

Sunday, August 24, 2008

عفو بين الملل مجددا خواستار محاکمه مسئولان کشتار ۶۷ در زندان ها شد


عفو بين الملل مجددا خواستار محاکمه مسئولان کشتار ۶۷ در زندان ها شد


كسانی كه مسئول این كشتار بوده‌اند - كه یكی از بدترین تعدیات ارتكابی در ایران بشمار می‌رود - باید تحت تعقیب قرار بگیرند و در دادگاهی كه قانونی و عادی تشکیل شود، با رعايت همه تضمین‌های رویه‌ای لازم، بر اساس استانداردهای بین‌المللی دادرسی‌های عادلانه محاكمه شوند. این افراد در صورتی كه مجرم شناخته شوند باید به نحوی متناسب با خصوصیت بسیار سنگین این جنایات، ولی بدون حكم اعدام یا كیفرهای بدنی، مجازات شوند.

عفو بین‌الملل

اطلاعیه عمومی

AI Index: MDE 13/118/2008
19 اوت 2008

ایران: بیستمین سالگرد «قتل عام زندان» در ۱۹۸۸

بیست سال پس از این­كه مقامات وقت ایران موجی از اعدام‌های گروهی و شتابزده و عمدتا پنهانی را در سپتامبر 1988 آغاز كردند، عفو بین‌الملل فراخوان خود را برای به محاسبه كشاندن كسانی كه مسئول «قتل عام زندان» بوده‌اند تجدید می‌كند. در مورد نقض‌های فاحش حقوق بشری از این قبیل، صرف نظر از زمان ارتکاب آنها، هیچ مصونیتی از مجازات نباید وجود داشته باشد.

این سازمان هم‌چنین از حكومت فعلی ایران می‌خواهد كه از حضور بازماندگان قربانیان در گورستان خاوران در جنوب تهران در روز 29 اوت یا حوالی آن، به منظور یادآوری این سالگرد و دادخواهی برای عزیزانشان، جلوگیری نکند. صدها نفر از كسانی كه شتابزده اعدام شدند در این گورستان، و بسیاری از آنان در گورهای دسته جمعی بی‌نام و نشان، دفن شده‌اند.

عفو بین‌الملل نگران آن است كه مقامات ایران مانع برگزاری گردهمایی­های اعتراضی شوند یا آنها را پراكنده كنند، و به حكومت ایران یادآور می‌شود كه تحت قوانین بین‌المللی متعهد است به كسانی كه به صورت مسالمت‌آمیز تجمع می‌كنند اجازه دهد كه نظرات خود را بدون واهمه از دستگیری ابراز كنند.

قوانین بین‌المللی حقوق بشر ایجاب می‌كند كه مقامات ایران در موارد نقض‌ حق حیات، مانند موارد ارتکابی در طول «قتل عام زندان» ، كه در 1988 شروع شد و در سال بعد ادامه یافت، تحقیقاتی جامع و بی‌طرفانه انجام دهند و مسئولان آن را شناسایی‌ و تسلیم عدالت كنند. كوتاهی در این مورد تا كنون و مدت زمانی كه از این كشتار گذشته است به هیچ عنوان از این مسئولیت نمی­کاهد.

كسانی كه مسئول این كشتار بوده‌اند - كه یكی از بدترین تعدیات ارتكابی در ایران بشمار می‌رود - باید تحت تعقیب قرار بگیرند و در دادگاهی كه قانونی و عادی تشکیل شود، با رعايت همه تضمین‌های رویه‌ای لازم، بر اساس استانداردهای بین‌المللی دادرسی‌های عادلانه محاكمه شوند. این افراد در صورتی كه مجرم شناخته شوند باید به نحوی متناسب با خصوصیت بسیار سنگین این جنایات، ولی بدون حكم اعدام یا كیفرهای بدنی، مجازات شوند.

پس‌زمینه
در دوره‌ای‌ كه از اوت 1988 شروع شد و تا نزدیك دهمین سالگرد انقلاب اسلامی در فوریه 1989 ادامه داشت، مقامات ایران موج وسیعی از اعدام زندانیان سیاسی را به راه انداختند - كه در نوع خود، پس از آن چه در سال‌های اول و دوم پس از انقلاب اسلامی 1979 صورت گرفت، بزرگ‌ترین موج اعدام بشمار می‌رود. باور بر این است که در مجموع بین 4500 تا 5000 نفر، از جمله زنان، در این جریان كشته شدند
.

دو هزار و دویست نفر به فراخوان ائتلاف گروه ها و فعالان جنبش زنان عليه لايحه خانواده پيوستند


دو هزار و دویست نفر به فراخوان ائتلاف گروه ها و فعالان جنبش زنان عليه لايحه خانواده پيوستند

شخصيت های برجسته با گرايش های مختلف فکری و سياسی در ائتلاف عليه يک لايحه

مدرسه فمینیستی :بيش از ۲۲۰۰ نفر به فراخوان ائتلاف گروهها و فعالان جنبش زنان عليه لايحه «حمايت از خانواده» پيوستند.در ميان امضا کنندگان ،اسامی شخصيت های برجسته فرهنگی ،سياسی و اجتماعی با گرايش های مختلف فکری، سياسی ديده می شود. امضاکنندگان اوليه اين فراخوان ضمن انتشار اين ۲۲۰۰ امضا اعلام کرده اند که ارسال امضا ها همچنان ادامه دارد و نام امضا کنندگان جديد در گزارش های بعدی اعلام خواهد شد *

متن کامل فراخوان و امضاها به اين شرح است:

امروز سرنوشت خانواده های ايرانی، وارد مرحله حساس و تعيين کننده ای شده است. مجلس هشتم، تصميم دارد تا لايحه ای را به نام «لايحه حمايت از خانواده» (که در ميان فعالان جنبش زنان به «لايحه ضدخانواده« شهرت يافته) در مجلس شورای اسلامی به تصويب برساند. اين لايحه که در شهريورماه سال گذشته (۱۳۸۶) از سوی دولت نهم به مجلس ارائه شد، در ۱۸ تيرماه امسال (۱۳۸۷) به تصويب کميسيون حقوقی و قضايی مجلس رسيد و هر روز بيم آن می رود که در صحن علنی مجلس به تصويب قطعی برسد.

در لايحه «ضدخانواده» بر «بی حقوقی» زن ايرانی در قوانين موجود صحه گذاشته شده است و نه تنها به لغو کامل قانون تعدد زوجات و تاکيد بر «تک همسری» صحه نگذاشته، بلکه ازدواج مجدد مردان را صرفا به شرط تمکن مالی (و تعهدی بدون ضمانت اجرايی) تشويق می کند.

در لايحه «ضدخانواده» نه تنها بر مسئله «بی حقوقی کامل زنان در امر طلاق» تاکيد کرده بلکه با طولانی کردن روند طلاق آنان را با دشواری های بيشتری مواجه ساخته است.

در لايحه «ضدخانواده» نه تنها ازدواج موقت (صيغه) برای مردان متاهل را منع نکرده، بلکه حتا لزوم ثبت اين ازدواج را نيز منتفی دانسته است.

در لايحه «ضدخانواده» نه تنها حق بدون قيد و شرط زنان برای اشتغال را به رسميت نشناخته، بلکه بر ای تنها «پشتوانه» (از سر ناگزيری شان) يعنی «مهريه» نيز پيش از دريافت آن، ماليات تعيين کرده است.

در لايحه «ضدخانواده»، نه تنها هيچ اثری از «حمايت از خانواده» ديده نمی شود، بلکه با تاييد قوانين عقب مانده و غيرانسانی، کانون خانواده های امروز را به سمت «تزلزل» و «ناپايداری» هرچه بيشتر سوق می دهد.

با توجه به موارد بالا، به روشنی می بينيم که در اين لايحه، به جای «حمايت» از کيان خانواده، متاسفانه «ضديت» با زندگی انسانی بين زن و مرد در خانواده ها موج می زند.

مفاد غيرانسانی «لايحه ضدخانواده» مذکور، درحالی از سوی دولت به طرزی «غيرمسئولانه» به مجلس ارائه شده، که ما هر روز شاهد فجايع انسانی ناشی از حضور قوانين نابرابر موجود بر زندگی ميليون ها خانواده ايرانی، افزايش حيرت انگيز جنايت و «خشونت» عليه زنان و کودکان، و روند تصاعدی افزايش انواع آسيب های اجتماعی (از جمله افزايش همسرکشی به واسطه نبود حق طلاق) در اين کشور پهناور هستيم. دادگاه های خانواده مملو از پرونده زندگی های به بست رسيده ای است که اگر قوانين نابرابر موجود، تغيير می يافت، به يقين، رو به کاهش می گذاشت.

از اين روست که ما امضاء کنندگان اين فراخوان که سال هاست با تعهد و دلسوزی برای جلوگيری و کاهش فجايع انسانی ناشی از اين قوانين تلاش کرده ايم، اکنون گرد هم آمده ايم تا در اين مقطع سرنوشت ساز زندگی زن ايرانی، با شکل دهی به يک ائتلاف بزرگ بتوانيم با ياری گرفتن از هر روش ممکن و با اتکاء به هر آن چه در توان داريم و به پشتوانه همدلی و نيروی جمعی مان، از تصويب اين لايحه ضدخانواده در مجلس جلوگيری به عمل آوريم.

به اين سبب، دست ياری به سوی تمامی هموطنانمان دراز می کنيم، به سوی ايرانيان آزاده ای که به سرنوشت زنان کشورشان و نيز به زندگی عادلانه بين زن و مرد در خانواده ای بر مبنای انسانيت و عطوفت می انديشند، از همه هم وطنان از هر گروه و دسته، و با هر ايدئولوژی و مرام و از هر قوم و مذهب و جنسيتی، در هر کجای عالم که زندگی می کنند تقاضا داريم با پيوستن به اين ائتلاف و به کارگيری تجربه و توان شان، برای جلوگيری از تصويب اين لايحه، زنان هموطن خود را ياری دهند.

گروه های اوليه ای که به اين فراخوان پيوسته اند :

تغيير برای برابری
مدرسه فمينيستی
ميدان زنان
کانون زنان ايرانی
کميسيون بانوان دفتر تحکيم وحدت
مادران صلح
مجمع زنان اصلاح طلب
انجمن روزنامه نگاران زن ايران – رزا
کانون هستيا انديش
کانون مدافعان حقوق بشر
کميته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ايران(ادوار تحکيم)

اسامی امضا کنندگان:

انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شريف / انجمن افزايش توسعه و مشارکت اجتماعی زنان/ انجمن پيام ايران / انجمن زنان آوای روز / انجمن زنان پارس / انجمن زنان ماباهم برابريم/ بخش ايرانی انجمن بين المللی جامعه شناسان بدون مرز / انجمن بين المللی جامعه شناسان بدون مرز- شاخه امريکا/ بنياد عبدالرحمن برومند/ جامعه دفاع از حقوق بشر (LDDHI) / جامعه شناسان بدون مرز - ايران / جبهه ملی ايران- آلمان / خبرنامه انجمن اسلامی شريف / سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان / سايت مليون ايران / سايت صدای مردم / شبکه فرهنگی ايرانيان اروپا / فراکسيون آزادی عدالت توسعه در اتحاد جمهوری خواهان ايران/ فعالين حقوق بشر و دموکراسی در ايران / کانون پژوهش فرهنگ ايران – سوئد / کانون دانشجويان و دانش آموختگان مستقل استان قزوين / کانون دفاع از حقوق زنان و کودکان/ کانون فرهنگ و هنر / کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران/ کمپين يک ميليون امضا در کاليفرنيا / کمپين يک ميليون امضا در کويت / کميته پی گيری داوطلبان کمپين / کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی / کميته روابط عمومی کمپين يک ميليون امضا در تهران / کميته روابط عمومی کمپين/ کميته عليه خشونتهای ناموسی / کميته گزارشگران حقوق بشر / کميته مادران کمپين در تهران / کميته هنری کمپين يک ميليون امضا در تهران / کميتۀ کارگاههای کمپين يک ميليون امضا در تهران / کميسيون زنان جبهه مشارکت ايران اسلامی/ مرکز فرهنگی زنان/ نشريه آينه شريف: نشريه واحد مطالعات انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه صنعتی شريف/ نشريه الکترونيک جامعه شناسی ايران / نشريه خبرنامه انجمن شريف/ نشريه نما: نشريه واحد فرهنگ و هنر انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه صنعتی شريف/ وب سايت ما زنان

آبتين آئينه/ آتسا احمدائی رفسجانی/ آتيه يوسفی/ آذر اصغرلو / آذر جزايری/ آذر جوان/ آذر غلام/ آذر قندريز/ آذر گيلانی/ آذر لاری/ آذر معصوم خانی/ آذر نارنجی/ آذرخش صادق زاده/ آذين بهرامی/ آرام شاهين فرد/ آرزو ترکتاز/ آرزو حيدری/ آرزو داهی/ آرزو شهيدی/ آرزو قاسمی/ آرزو کامران/ آرزو ناميان/ آرش اشتر/ آرش بهمنی/ آرش حسن نيا/ آرش صادقی/ آرش غفوری/ آرش ناظران/ آرش نجاريان/ آرش نصيری اقبالی/ آرشام قادری نژاد/ آرميتا آتش بند/ آرمين قهقائی/ آرمين منتظری/ آريا زنگی آبادی/ آزاد علی اکبر/ آزاد مراديان/ آزاده آريان/ آزاده آزاد/ آزاده احمدی/ آزاده بنال/ آزاده خرازی/ آزاده خسروشاهی/ آزاده رحمانی/ آزاده سپهری/ آزاده سلطانی/ آزاده عبدالغنی/ آزاده فرامرزيها/ آزاده کاظمی/ آزاده کرمی/ آزاده ناظران/ آزده بهادران/ آزيتا رضوان/ آزيتا قاسمی/ آسا ادهی/ آسمان مقدم/ آسيه امينی/ آسيه سادات موحد رضايی/ آسيه صوفی/ آفاق ذاکر/ آفاق سرلک/ آلما قوانلو/ آمنه شيرافکن/ آمنه قربانی/ آمنه ميرهادی/ آمنه نصر/ آنا جمالی/ آناهيتا اميدی/ آناهيد رمضی/ آندرانيک آندراسيان/ آوا انصاری/ آوا هندی/ آيدا سعادت/ آيدا ظريف/ آيدا قجر/ آيدا کنعانی/ آيدا نکونام/ آيدين حسنلو/ آيدين رحمانی/ آينده آزاد /

ابراهيم خوش سيرت سليمی/ ابراهيم دينوی/ ابراهيم شاکری/ ابراهيم مرادی/ ابراهيم مددی/ ابوالفضل حاجی زاده/ ابوالفضل عابدينی/ احترام ذوالقدری/ احترام شادفر/ احسان راد/ احسان رمضانيان/ احسان قدکی/ احسان کاظمی/ احسان مقيمی/ احسان هوشمند/ احمد اسکندری/ احمد باطبی/ احمد خانی/ احمد ذاکر/ احمد زاهدی لنگرودی/ احمد زيدآبادی/ احمد کريمی/ احمد محصل/ احمد مطلايی/ احمد معصومی/ احمد مقيمی/ احمد مهدی زاده/ احمد نادری/ احمد نجاتی/ احمد نگارستانی/ اختر اسلامی/ اختر بزازی/ اختر شير محمدی/ اختر قاسمی/ اذر ازاد/ اردوان بيانی/ ارژنگ نجاريان/ ارسلان فلاح/ ارغوان اسعدی/ ازرا خاصی/ اسدالله علی محمدی/ اسدالله نگارستانی/ اسرا تفت/ اسفنديار بهارمس/ اسکندر امينی/ اسماعيل محمدی/ اسماعيل نوری علا/ اسو احودی/ اشرف السادات اميد مهر/ اشرف چيتگرزاده/ اشرف خسروی مقدم/ اشرف سويدايی جم/ اشرف عزيزی/ اشرف فهيمی/ اشرف مصطفوی/ اشکان تهوری/ اشکان نکويی/ اصغر ايزدی/ اصغر زين الدين/ اصغر عبدی/ اعظم ابطحی / اعظم اکبرزاده/ اعظم ايران منش/ اعظم بابايی/ اعظم خانی/ اعظم سويدايی جم/ اعظم عظيمی / اعظم طالقانی/ اعظم ماهيدشتی/ اعظم مصطفوی/ اعظم موسوی/ افتخار ملکی بلسينی/ افرا شکرلو/ افروز قلمبر/ افسانه افشار/ افسانه خسروی مقدم/ افسانه غرنچائی/ افسانه لاری/ افسانه محاسنی/ افسانه محمدی فرد/ افسانه وفائی/ افشين فرهومند / افشين مقيمی/ اقئس جرونده/ اقدس رضوانی/ اکبر جمالی/ اکبر زرگر/ اکبر عطری/ اکبر مهدی/ اکرم اسدی/ اکرم السادات عليجان زاده/ اکرم جعفری/ اکرم جمشيدی/ اکرم خسروی مقدم/ اکرم خيرخواه/ اکرم درشتی/ اکرم مرزبان/ اکرم مصباح/ اکرم مينويی/ اکرم ناطقی/ اکرم نظری/ اکرم همتی/ اکبر ملکی/ اکرم مصطفوی/ البرز احمدی/ الميرا علی حسينی/ الميرا نوری/ الناز انصاری/ الناز براتی/ الناز قدکی/ الناز مسلمی راد/ الناز ناطقی/ الناز نوری/ الهام احمند کاميابی/ الهام انصاری/ الهام بنايی/ الهام باقری راد/ الهام بيت الهی/ الهام رعايی/ الهام عاملی/ الهام عبادتی/ الهام قصيديان/ الهام قيطان چی/ الهام مبينی/ الهام مجد/ الهام محسنی/ الهام معظمی/ الهام مهاجرين/ الهام هومين فر/ الهام يعقوبی/ الهه آريان پور/ الهه امانی/ الهه بيت الهی/ الهه خرم دره/ الهه ظهوريان آزاد/ الهه عبدی/ الهه عراقی/ الهه فقيهی/ الهه کولايی/ الهه گلبری/ الهه مبينی/ الهه مسيح خواه/ الهه معظمی/ الهه موسوی/ الهه نگارستانی/ الهه هيکس/ الينا آذری/ الينا خرم دره/ ام البنين ابراهيمی/ اميد ايران مهر/ اميد فهامی/ اميد کلانتری/ اميد کوهی/ اميد معماريان/ اميدرضاکمانی/ امير اميرقلی/ امير بيت الهی/ امير جواهری لنگرودی/ امير حسين گنج بخش/ امير خسرو دليرثانی/ امير سليمی ها/ امير شريعت زاده/ امير طيرانی/ امير قادرمرزی/ امير کامکار/ امير کاويانی/ امير کنعانی/ امير کيانی/ امير محمد پيام/ امير ملکی/ امير هوشنگ افتخاری راد/ امير يعقوبعلی/ اميرحسين عبدی/ اميرحسين علوی/ اميررضا درشتی/ اميرعباس نخعی/ اميرمهدی کرمانی/ اميلی امرايی/ امين شاه سيا/ امين فهامی/ امين محمدی/ امين موحدی/ امينه بانو امينی/ امير حسين نعمت الهی/ اميرحسين خورشيدفر/ اميرحسين مهدوی/ اميرمحمد طوسی/ امين قلعه ای/ امين نعمت الهی/ انور ميرستاری/ انسيه نقوی/ انوش اسدی/ انوش جمالی/ انوشه واعظی پور/ اوختای حسينی/ اولدوز صادق/ ايران پرورش/ ايران شالبافيان/ ايران طلايی/ ايراندخت اميدوار/ ايراندخت زين العابدين/ ايراندخت فاميلی/ ايرج باقرزاده/ ايرج شکری/ ايرج هاشمی زاده/ ايزدی کاظم/ ايلقار صمدزاده/ ايليا ماهان/ ايليا وکيلی/ ايمان براتيان/ ايمان فهامی/ ايرج اورجی گيوی/ ايرج جمشيدی/ ايزان دهقانی تفتی/ ايمان براتی/ امير محمد نصيری/

بابان سقزی/ بابک زمانی/ بابک مهر پور/ باربد گلشيری/ باقر علايی/ بامشاد تابناک/ بپژن شاملو/ بتول ايمانی/ بدرالسادات مفيدی/ بدرالسادات ميردامادی/ بلال مرادويسی/ بنفشه حجازی/ بنفشه رضايی/ بنفشه رمضانی/ بنفشه رمضانی يگانه/ بنفشه شمس/ به آفريد هزارمرد/ بهار به ساز/ بهار رضايی/ بهار مجدزاده / بهار ناصر آبادی/ بهاره اميری/ بهاره سعادتی/ بهاره فاميلی/ بهاره مرادی/ بهاره مهرنژاد/ بهاره ميرزا حسين/ بهاره هاشمی/ بهجت داداشی/ بهرام بابايی/ بهرام چوبينه/ بهرام چهاردهی/ بهرام رفيعی / بهرنگ فاميلی/ بهروز بهرمن/ بهروز شايسته نيا/ بهروز محموديان/ بهزاد اميری/ بهزاد توفيقيان/ بهزاد حق پناه/ بهزاد مهرانی/ بهزاد مهرداد/ بهزادکريمی/ بهشيد نجفی/ بهمن احمدی امويی/ بهمن امينی/ بهمن رضاخانی/ بهمن يعقوبی/ بهناز جوادی/ بهناز شکاريار/ بهناز کيانی/ بهناز مهرانی/ بهنام هلاکويی/ بهنوش عامری/ بی بی جان حيدری/ بيان سبحانی/ بيان محمودی/ بيتا طاهباز/ بيژن پيرزاده/ بيژن دادگری/ بيژن مشاور/ بيژن مهر/ بيژن همتی/ بيتا ميرسلطانی/

پانيذ اميدی/ پرتو نوری علاء/ پرديس گرامی/ پرستو ابريشم/ پرستو اله ياری/ پرستو انتصاری/ پرستو خاصی/ پرستو سرمدی/ پرناز عظيما/ پروانه آل بويه/ پروانه قاسمی/ پروانه قاسميان/ پروانه موسوی/ پروانه ناطقی/ پروانه وحيدمنش/ پرويز ميرمکری/ پرويز اعتباريان/ پرويز حدادی زاده/ پرويز داورپناه/ پرويز قليچ/ پرويز مير مکری/ پرويس ولواويون/ پروين اردلان/ پروين بختيارنژاد/ پروين پرهيزکاری/ پروين جلائی/ پروين دخت سرجويی/ پروين ذاکری/ پروين ذبيحی/ پروين سينايی/ پروين شيوا/ پروين ضرابی/ پروين فرازی/ پروين کهزادی/ پروين ملک/ پروين ميرزا پور/ پروين يمينی/ پرويندخت مهرعلی زاده/ پروين ذبيحی/ پروين فرهنگ/ پری سيما اکبری/ پری عسگری/ پری غنی فر/ پريا ميرحاج/ پريا نعمتی/ پريچهر کيانی/ پريس عطاران/ پريسا آيين دار/ پريسا احمديان/ پريسا اديب زاده/ پريسا افخمی/ پريسا انصاری/ پريسا بروجنان/ پريسا جوادی/ پريسا خياطان/ پريسا راکعی اصفهانی/ پريسا روشنفکر/ پريسا صحتی/ پريسا قائمی/ پريسا کاکائی/ پريسا کريمی/ پريسا مقدم / پريسا ناظم زاده/ پريسا يوسفی/ پريش پاهکين/ پريناز خياطان/ پريوش مومنی/ پريوش نوروزی/ پری فرزان/ پژهان مختاری/ پگاه طالبيان/ پگاه محمد زاده درآبادی/ پگاه مرادی/ پگاه نعيمی/ پگاه يوسفی/ پوران فرخزاد/ پوران مصطفوی/ پوريا فريد/ پوريا گل محمدی/ پويا احمدی/ پويا حسينی/ پويا سوداوری/ پويا علی پناه/ پويا ماهان/ پويا نعمت الهی/ پويان حاج باشی/ پويان سرداری/ پويان فخرايی / پويه مددی/ پويا دانشور/ پويا نظری/ پيام آزمون / پيروز انتخابی/ پيمان انجيدنی/ پيمان جعفری/ پيمان ملاذ /

تارا سپهری فر/ تارا عظيما/ تارا نجد احمدی/ ترانه بنی يعقوب/ تقی رحمانی/ تلی پدرام پور/ تنديس مرزوقی/ توران السادات مصطفوی/ توران کوزه گری ابهر/ تورج پارسی/

ثريا جمالی / ثريا کيانی/ ثريا يعقوبی/ ثريا يوسفی/ ثريا آزادفر/ ثريا فلاح/

جان هنربخش/ جبار عزيزی/ جعفر پناهی/ جلوه جواهری/ جليل محمودی/ جمشيد آيين دار/ جميله غره باغی/ جميله نعمت الهی/ جواد صفوی زاده/ جواد لگزيان/ جواد واعظی پور/ جوانمير مرادی/ جوليا آذر/ جهانگير حسن زاده/

چيمن جوانرودی/ چيمن سروی/ چيا انفرادی/

حامد رفيعی/ حامد منزه/ حامد يوسفی/ حبيب الله پيمان/ حجت انصاری/ حجت کسرايان/ حديث اله وردی/ حديث جاودانی/ حديث السادات وکيليان/ حديقه شريعت زاده/ حرمت ميرهادی/ حسام حسينی/ حسام موحدی/ حسن آل طه/ حسن احمدی/ حسن افتخار اردبيلی/ حسن بهگر/ حسن رحيمی بيات/ حسن زارع زاده اردشير/ حسن شريعتمداری/ حسن صاقی/ حسن عربزاده حجازی/ حسن ماهان/ حسن محمدی/ حسن مرتضوی/ حسن نادری/ حسن يوسفی اشکوری/ حسين باقر زاده/ حسين بهادری/ حسين تجلی نژاد/ حسين جعفری/ حسين جاجبيان/ حسين خرمی/ حسين خسروی/ حسين رزاقی/ حسين رفيعی/ حسين سليميان/ حسين شاه حسينی/ حسين شريفی/ حسين عبده تبريزی/ حسين عبدی/ حسين عزيزخانی/ حسين علوی/ حسين مجاهد/ حسين مدنی/ حسين مير مبينی/ حسين نظامی/ حسين نورانی نژاد/ حسين نوری زاده / حسين فرشادبخت/ حسين نورانی نژاد/ حشمت اله صفايی/ حشمت طبرزدی/ حصيبه سبحانی/ حکيمه صادقی نژاد/ حميد آصفی/ حميد احراری/ حميد احمد زاده/ حميد جعفری/ حميد حديثی/ حميد حسامی/ حميد رضا حضرتی/ حميد سرداری/ حميد فرخنده/ حميد کاشانی/ حميدرضا اکبريه/ حميدرضا سليمی/ حميدرضا صمدی/ حميدرضا عسگرنژاد/ حميدشرقی / حميده تقی زاده/ حميده جبارزادگان/ حميده دهخدا/ حميده سعيدی/ حميده نظامی/ حميده هوشيار موئد/ حميد آزرم منش/ حميد حميدی/ حميد نعمت الهی/ حميدرضا ابراهيم زاده/ حميده جوکار/ حميده جيرودی/ حميده نعمت الهی/ حميرا ميرهادی/ حنيف رهبری/ حنيف يزدانی پور/ حورا وکيلی/ حوريه اسماعيلی/ حوريه خسروشاهی/ حوريه عابدی/

خالد محمد زاده/ خاور هادی پور/ خديجه عنبرستانی/ خديجه مقدم/ خديجه کامران/ خسرو خواجه نوری/ خليل هراتی/ خندان حنيفی/ خورشيد سرحدی/ خورشيد عابدين /

داريوش راد/ داريوش عبدالمالکی/ داريوش لواسانی/ داود نوائيان/ داوود رضوی/ درياستايش/ دکتر گرجی مرزبان/ دکتر مصطفی معين/ دنا رضوی/ دنيا جابريان/ ديبا مشعفی

رابعه ذبيحی/ راحله بکتاش/ راحله حسينی/ راحله دهقانی/ راحله سادات آينه ساز/ راحله صبوحی/ راحله عسگری زاده/ راحله مهربان/ راشل آراميان/ راضيه خاتون مرادی/ راضيه سيوندی/ راضيه کارگر/ راضيه مقدس زاده/ راضيه نصيری/ رامين جمشيدبيگی/ رامين زارع/ رامين صفی زاده/ رامين مولايی/ ربابه مير شکاری/ رحمان رضائی/ رحمان کارگشا/ رحمت الله برهانی/ رحيم رضائی/ رحيم عبدالرحيم زاده / رخساره مکرمی/ رخساره هنر/ رخشان بنی اعتماد/ رخشان خانی/ رزا قراچورلو/ رزيتا قزل باش/ رزيتا معصومی/ رسول براتيان/ رسول دادمهر/ رشدان پيرو/ رشيد اسماعيلی/ رضا آل طه/ رضا اسلامی/ رضا اغنامی/ رضا براهنی/ رضا بی شتاب/ رضا ترابی/ رضا خاصی/ رضا دلبری/ رضا رئيس طوسی/ رضا زراعتی/ رضا سياوشی/ رضا شاه حسينی/ رضا صفری/ رضا طهماسبی/ رضا عباسيان/ رضا عزيزی نژاد/ رضا عليجانی/ رضا فانی/ رضا قاضی نوری/ رضا کريمی دره شوری/ رضا گوهرزاد/ رضا ماهان/ رضا مرزبان/ رضا مظاهری/ رضا نکويی/ رضوان شاهويی/ رضوان مقدم/ رضوانه فلاحتی/ رضی دادخواهان/ رفعت رنجبران لنگرودی/ رقيه اسداللهی/ رقيه زارع پورحيدری/ رقيه شيری/ روئين عطوفت/ روجا باطبی/ روجا بندری/ روح اله آقا صالح/ روح انگيز بيات/ روحی افسر/ روحی شفيعی/ روزبه فرهومند/ روزبه کريمی/ روزبه ميرچرخچيان/ روشنک قريشی/ روفيا قادری/ رومينا ملکی/ روناک رشيدی/ رويا آمون/ رويا پازوکی/ رويا پاکزاد/ رويا درشتی/ رويا صحرايی/ رويا طلوعی/ رويا کاشفی/ رويا مالکی/ رويا محمدی/ ريحانه تاجيک/ ريحانه حقيقی/ ريحانه صابر/ ريحانه طيبی/ ريحانه سادات آينه ساز/

زارا امجديان/ زارا سعيد زاده/ زانيار احمدی/ زری شيرازی/ زری طبائی/ زری فرشيد/ زری نظری/ زری جوکار/ زکا خسروشاهی/ زلال يوسفی/ زويا مهرجو/ زهرا آرمان پور/ زهرا ابراهيمی/ زهرا اسماعيلی/ زهرا اکبرزاده/ زهرا اميدی/ زهرا بی شتاب/ زهرا بيات/ زهرا جانی پور/ زهرا جعفری/ زهرا جلالی/ زهرا خطيب منش/ زهرا خير انديش/ زهرا دمرچلی/ زهرا ديانی/ زهرا ذولفعلی زاده/ زهرا سخی/ زهرا سلطان الله اکبری/ زهرا شادمان/ زهرا شريف/ زهرا صادقی/ زهرا صفاييان/ زهرا ضياء/ زهرا عبداللهی خوش مردان/ زهرا عرب بافقی/ زهرا عزيزی مقدم/ زهرا غزنوی/ زهرا غلامی/ زهرا قلعه بانی/ زهرا مالکی/ زهرا مصطفوی/ زهرا مينويی/ زهرا نبی/ زهرا نيک منش/ زهرا وزيری/ زهرا ولی زاده/ زهرا همتی/ زهرا يوسفی/ زهره آقايانی/ زهره اسدپور/ زهره اکبری/ زهره امين/ زهره ايرانمنش/ زهره تنکابنی/ زهره دلفان/ زهره رجبی/ زهره سلحشور / زهره شجاعی/ زهره فاميلی/ زهره قاسمی/ زهره کريم نيا/ زهره معينی/ زهره نيک خواه/ زهره واعظی/ زيبا فارسيجانی/ زيبا يزدانی/ زينب اسماعيلی/ زينب اکبری/ زينب ايلخانی زاده/ زينب پيغمبرزاده/ زينب جعفری/ زينب خدادادی/ زينب رشيديان/ زينب رهگری/ زينب نعمت زاده/ زينب نوری عصری/ زينت اکبر شاهی/ زيبا محمدی/ زينب تهماسبی/

ژاکلين اوراهی/ ژاله درشتی/ ژاله سالاری/ ژاله سلطان لو/ ژيلا بشيری/ ژيلا بنی يعقوب/ ژيلا شريعت پناهی/ ژيلا گل عنبر/ ژينا مدرس گرجی/ ژيلا احمدی سبزه خانی/

ساچلی افلاکی/ سارا ابراهيمی/ سارا ايمانيان/ سارا رضايی/ سارا روشن/ سارا سرابی/ سارا صنعی/ سارا علايی/ سارا غنی زاده/ سارا کريمی/ سارا لقايی/ سارا لقمانی/ سارا محمدی/ سارا معظميان/ سارا نسايی/ سارا نعمت الهی / سارا نيری/ سارا ياری/ سارگل هاشمی/ ساره خليفه/ ساسان سليمی/ سالومه مرادی/ سام آقايی/ سام الدين ضيائی/ سام نصرتی/ سامان سفرزايی/ ساناز الله بداشتی/ ساناز پاک نژاد/ ساناز ذاکر/ ساناز کريمی/ ساناز محسن پور/ سانيا شعبانی/ سپهر سليمی/ سپيده آل طه/ سپيده پورمحمدی/ سپيده صباغ/ سپيده عابدين/ سپيده مختاری/ سپيده سلامی/ سپيده صباغ/ سپيده ميرجعفری/ ستار امينی/ ستار لقايی/ ستاره جمشيدی/ ستاره مير جعفری/ ستاره نعمت الهی / ستاره هاشمی/ سجاد صاحبان زند/ سجاد نعيمی پور/ سجاد نيکنام/ سحر افاضلی/ سحر پورمحمدی/ سحر تحويلی/ سحر رضا زاده/ سحر روان/ سحر صباغ/ سحر طلوعی/ سحر عجمی/ سحر قنواتی/ سحر مفخم/ سحر موقتی/ سحر نصيری/ سحر نقی زاده/ سرور شهبازی/ سرور قرايی/ سعيد احمدی/ سعيد ترابيان/ سعيد پورحيدر/ سعيد پيوندی/ سعيد حبيبی/ سعيد رضوی/ سعيد صاحب محمدی/ سعيد صحرايی/ سعيد عبدی/ سعيد فلاح زاده/ سعيد ليلاز/ سعيد مدنی/ سعيد نعيمی/ سعيده اسدی زاده/ سعيده اسلامی/ سعيده اکبری/ سعيده رنجبرنژاد/ سعيده صديقی/ سعيده قنبرپور / سعيده شهبازی/ سعيده غلامی/ سعيده يوسفی/ سکينه دهقانی تفتی/ سلماز کيانی/ سلماز مقدم/ سليمان رضائی/ سليمان محمدی/ سليمان فرهاديان/ سمانه خادمی/ سمانه رضايی/ سمانه عابدينی/ سمانه گرامی/ سميرا افخمی/ سميرا ثابت/ سميرا جانو سپه/ سميرا شاهقای/ سميرا کيانی/ سميرا مقدم/ سميرا سيوندی/ سميه ايل بيگی/ سميه باقربيگی/ سميه جعفری/ سميه دهقان/ سميه ذهبی/ سميه رشيدی/ سميه صالحی/ سميه فريد/ سميه کيانی/ سميه لطفی خلق/ سميه نجفی/ سميه نصيری/ سميه وکيلی/ سميرا توکليان/ سميه قياسی/ سودابه اردوان/ سودابه سيرجانی/ سودابه فرخ نيا/ سودابه محمدخانی/ سودابه مهدی زاده/ سوده شعبانی/ سوران کمانگر/ سوزان ذاکر/ سوزان نعمتی/ سوسن حميدی/ سوسن رونقی/ سوسن شعبانی/ سوسن طهماسبی/ سوسن کهن دژ/ سوسن کوزه گری ابهر/ سوگل خرازی/ سولماز احمری/ سولماز رحيمی/ سولماز قدکی/ سولماز مهدی نژاد گرگاری/ سونيا پورميرزاجانی/ سونيا غفاری/ سونيا هوشمند/ سهراب جباری/ سهند خبازان/ سهيد امامی/ سهيل شهامت جو/ سهيل نکويی/ سهيلا بسکی/ سهيلا دهپناه/ سهيلا رضائی/ سهيلا سادات موسوی/ سهيلا ستاری/ سهيلا گلشاهی/ سهيلا منچهری/ سهيلا وحدتی/ سهيل آصفی/ سهيلا تنباکو زاده/ سهيلا زندی/ سهيلا شايق حق/ سيامک جهان بخش/ سياوش خدايی/ سياوش عبقری/ سياوش قلی زاده/ سياوش منتظری/ سيد افشين امير شاهی/ سيد جعفر عباس زادگان/ سيد حسين کبيری/ سيد رضا مير فيضی/ سيد علی اکبر موسوی خوئينی/ سيد محمد سعيدی/ سيد مهدی احمدپناه/ سيد نريمان مصطفوی/ سيده وجيهه تشکری/ سيروس بهرمن/ سيلور اسپرينگ/ سيما حسين زاده/ سيمين ايمان زاده/ سيمين بهبهانی/ سيمين چايچی/ سيمين دولت آبادی/ سيمين دها/ سيمين مرعشی/ سيمين وخشوپور/ سيميندخت فاميلی/ سيامک طاهری/ سياوش کريم زاده/ سيما حاجی زادگان/ سيما ماهروح/ سيمين نعمت الهی/

تبليغات خبرنامه گويا
advertisement@gooya.com

شادی ابوترابی/ شادی حامدی/ شادی صدر/ شادی قنبری/ شادی هاشمی/ شادی همتی/ شاهين اشکيانی/ شاهين ايرانی نژاد/ شاهين زينعلی/ شايان آزاد/ شايا شهوق/ شبنم احمدی/ شبنم رحمتی/ شبنم فدايی/ شبنم کشورگشای همايونی/ شراره قلی پور/ شراره ميرزايی/ شرمين جمشيدی/ شعله ايرانی/ شعله شمس/ شفق احمدی/ شفق رحمانی/ شقايق درنشان/ شقايق کمالی/ شقايق صالحی زاده/ شکوفه آذر/ شکوه ميرزادگی / شلير انفرادی/ شمس پرجمی/ شمس رنجبر/ شمسی سادات آيينه ساز/ شمسی قدکی/ شورانگيز داداشی/ شهاب الدين شيخی/ شهاب فيضی/ شهاب مبشری/ شهاب ميرزايی/ شهرام آقامير/ شهرام رفيع زاده/ شهرزاد امير سليمانی/ شهرزاد کريمان/ شهرزاد باقری/ شهرزاد جهانيان/ شهرزاد ضرغام/ شهرزاد عالم فتحی/ شهرزاد کريمپور/ شهرزاد مفيد/ شهروز صادقی/ شهره صادق نيا/ شهره محولاتی/ شهره نظرآهاری/ شهريار شريفی/ شهريار محمدی/ شهريار معجری کسمايی/ شهزاد قلی پور/ شهلا آريانا/ شهلا بهاردوست/ شهلا خاوری/ شهلا سويدايی جم/ شهلا سينايی/ شهلا شرکت/ شهلا شفيق/ شهلا عبقری/ شهلا فروزانفر/ شهلا قلی پور/ شهناز السادات موحد رضايی/ شهناز خاصی/ شهناز سختيان چی/ شهناز ضرغام/ شهناز غلامی/ شهناز کوزه گری ابهر/ شهناز لشکريان/ شهناز مکاری/ شهناز هاشمی/ شهين کوهی/ شهين شکاری/ شيدا پورمند/ شيدا سرلک/ شيدا شمس/ شيده رضايی/ شيرين اربابيان/ شيرين اردلان/ شيرين بنايی/ شيرين تبريزی/ شيرين خيابانی/ شيرين سعيدی/ شيرين شليله/ شيرين طبيب زاده/ شيرين عبادی/ شيرين فاميلی/ شيرين قاسمی/ شيرين کريمی/ شيرين محمدی/ شيرين مومنی/ شيرين ناجی/ شيرين هاشمی/ شيما فرزادمنش/ شيما کاظمی نژاد / شيما کلباسی/ شيوا اصغرزاده/ شيوا بديهی نژاد/ شيوا پيرايش/ شيوا توکلی/ شيوا دولت آبادی/ شيوا مقانلو/ شيوا نظرآهاری/ شيوا نوجو / شيواجعفری/ شيرين پيش گو/ شيرين کريمی/

صادق نقاش کار/ صادق نيک کار/ صادقه شيردل/ صالح جمشيدی/ صبا آذرپيک/ صبا موسوی/ صبا نجفی/ صبريه نجفی/ صبور کبيری/ صدف خرم خوی/ صدف خطيبی/ صديقه افشار/ صديقه امينی/ صديقه بحرائی / صديقه دبستانی/ صديقه شالبافيان/ صديقه شاهين پور/ صديقه غيوميان/ صديقه کشاورز/ صديقه مصطفوی مباشر/ صديقه مقدم/ صغرا امامی/ صغرا نوری/ صفار ساعد/ صفورا شهرباف/ صمد جمشيدی / صنم تمنا/ صنم دولتشاهی/ صنم موثقی/

ضيا صدرالاشرافی/ ضياء مصباح/

طاهر احمدزاده/ طاهره احمدی دستجردی/ طاهره اميدی/ طاهره چاپ سنگ/ طاهره حسينی/ طاهره خسروشاهی/ طاهره دهقانی تفتی/ طاهره سعادتی/ طاهره شالبافيان/ طاهره طالقانی/ طاهره مصطفوی/ طلعت تقی نيا/ طوبا اسدالله/ طه حجازی/ طيبه راستگو/ طيبه عبداللهی/

عادله رضايی/ عارف اميدی/ عاطفه امينی/ عاطفه رضوی/ عاطفه سادات آيينه ساز/ عاطفه محمدی/ عاليه مطلب زاده/ عايرضا شياسی/ عباس آبتين/ عباس باطبی/ عباس پوراظهری/ عباس تاج الدينی/عباس خسروی مقدم/ عباس شيرازی/ عباس عبدی/ عباس علی فتاح/ عباس قائم الصباحی/ عباس قبادی/ عبدالحسين تنهايی/ عبدالحسين صابر/ عبدالحسين قمی زاده/ عبدالرضا تاجيک/ عبدالکريم لاهيجی/ عبدالله احمدی/ عبدالله مومنی/ عبدالمجيد الهامی/ عذرا کيانی/ عذرا مترجم/ عذرا هادی پور/ عذری دژم/ عرافه الياسی/ عرفان مردانی/ عزت الله سحابی/ عزيز کرملو/ عزيز الله ملکی/ عسل اخوان/ عسل افشاری/ عسل پيرزاده/ عسل خرازی/ عسل محمدی/ عشرت آقاجانی/ عشرت عبدالهی/ عصمت اسپيار/ عصمت رضوی/ عطيه فرشاد نيا/ عطيه واعظی پور/ عطيه وحيدمنش/ عطيه احمد خانی/ عطيه جوکار/ عفت ماهباز/ عفت محمدپور/ علی اجاقی/ علی اخوان/ علی اسديان/ علی اسلامی/ علی اشرافی/ علی اشرف ضرغامی/ علی اصغر رمضانپور/ علی اصغری/ علی افشاری/ علی اکبر اميد مهر/ علی اکبر خسروشاهی/ علی اکبر محمدزاده/ علی اکبری/ علی اکبريان/ علی اکرمی/ علی اکبر امينی/ علی ايلبيگی/ علی بکايی/ علی جعفری/ علی جمشيدی نيا/ علی جمشيدی/ علی چهاردهی/ علی حديثی/ علی حسين نيا/ علی حضوربخش/ علی خان عليزاده/ علی خوشنمک / علی دهقان/ علی رحيمی/ علی رضا باقری/ علی رضا بقايی زاده / علی رضا جباری/ علی رضا رجايی/ علی رضا رحيم نژاد/ علی رضا رنجی پور/ علی رضا رهبری/ علی رضا ساريخانی/ علی رضا صادقی/ علی رضا صرافی/ علی رضا عزيزی/ علی رضا قراباغی/ علی رضا کنعانی رو/ علی رضا کرمانی/ علی رضا محمدی/ علی رضا مرادی/ علی رضا نظريان/ علی رضا نعمت الهی/ علی رضا نيلچی/ علی زرين/ علی ساعی/ علی سپندارند/ علی سعيدی/ علی سلطانی/ علی شاهنده/ علی صادقی/ علی طايفی/ علی عبدی/ علی عطروش/ علی علوی/ علی فاخری/ علی فتوتی/ علی قهاردهی/ علی کسايی/ علی کلايی/ علی محجوبی/ علی محمدی/ علی محمودی/ علی معظمی/ علی ملک زاده/ علی موشخيان/ علی مهدی قلی/ علی نژاد/ علی نعمت الهی/ علی نيکويی/ علی واعظی پور/ عماد الدين صائبی/ عماد بهاور/ عيسی سحرخيز/ عيسی قجاوند/

غزال دادور/ غزال شولی زاده/ غزال کيهان فر/ غزال محسن پور/ غزاله صباغ/ غزاله عسگری زاده/ غزاله هاشمی/ غزل مجد زاده/ غلام حبيبی/ غلامحسين دهقانی تفتی/ غلامحسين قياسی/ غلامرضا جعفری/ غلامرضا محمدی/ غلامعلی جعفری/ غزاله گلشن/

فؤاد مجيدی/ فائزه رضائی/ فائزه ضيايی/ فائزه محمدی/ فائزه مدرس گرجی/ فائه سيفی/ فاتح مردوخ/ فاخته زمانی/ فاطمه اجدادی ارانی/ فاطمه امينی/ فاطمه ايل بيگی/ فاطمه بابايی/ فاطمه باغانی/ فاطمه بختياری/ فاطمه بيات/ فاطمه بيانی/ فاطمه پارسازاده/ فاطمه پيغمبرزاده/ فاطمه جعفری/ فاطمه جوکار/ فاطمه حمزوی/ فاطمه خاصی/ فاطمه خالد آبادی/ فاطمه خانی/ فاطمه دومانلو/ فاطمه دهقانی تفتی/ فاطمه دير آبادی نژآد/ فاطمه ذاکر/ فاطمه رج آبادی گل عباسی/ فاطمه رشيدی/ فاطمه رضائی/ فاطمه زارعی/ فاطمه شجری/ فاطمه شهبازی/ فاطمه شيرازی/ فاطمه صادقی/ فاطمه صفاييان/ فاطمه عباسی/ فاطمه غزنوی/ فاطمه فرحانی/ فاطمه فرهنگخواه/ فاطمه قاسمی/ فاطمه قلی پور/ فاطمه کنعانی/ فاطمه کوثری/ فاطمه کهربايی/ فاطمه کيان ارثی/ فاطمه گنج کريمی/ فاطمه گوارايی/ فاطمه مالک/ فاطمه مسعوديان/ فاطمه مصطفوی/ فاطمه مقدم/ فاطمه مقيمی/ فاطمه موحدی/ فاطمه مهری/ فاطمه ميرزازاده/ فاطمه نجاتی/ فاطمه نوروزی/ فاطمه همتی/ فاطمه يوسفی/ فايزه خسروی مقدم/ فتانه صادقی/ فتحيه زرکش يزدی/ فخری شادفر/ فخری محتشمی پور/ فخری نامی/ فخری سادات آيينه ساز/ فراز يکيتا/ فراصت ناصرآبادی/ فرامرزيغمايی/ فرانک چالاک/ فرانک حاج محمد تقی دولابی/ فرانک رجايی/ فرانک فريد/ فرج الله عسگری زاده/ فرح حليلی نژاد/ فرح قادرنيا/ فرح موسوی/ فرخ امدادی/ فرخ تار/ فرخ قره داغی/ فرخنده جبارزادگان/ فردوس شهبازی/ فردين کريمی/ فرزاد تبريزی/ فرزاد مشيری/ فرزان فيروزه/ فرزانده روستايی/ فرزانه آئينی/ فرزانه امينی/ فرزانه ايل بيگی/ فرزانه تفرشی/ فرزانه حکمت آرا/ فرزانه دايی زاده/ فرزانه راجی/ فرزانه رسولی/ فرزانه رضايی/ فرزانه روحانی/ فرزانه سالمی/ فرزانه صالحی/ فرزانه صفوی/ فرزانه طاهری/ فرزانه قندريز/ فرزانه محجوب/ فرزانه مرادی/ فرزانه موثق نژاد/فرشاد آريا/ فرشاد کرمانيان/ فرشته بختياری/ فرشته بهروزی نيک/ فرشته بيات/ فرشته جعفری/ فرشته جهانبخشی/ فرشته دهقان/ فرشته ذاکر/ فرشته رضايی/ فرشته سعدی زاده/ فرشته شيرازی/ فرشته صادقی/ فرشته قاضی/ فرشيد مقدم سليمی/ فرشيد ياسايی/ فرناز جمشيدی/ فرناز سيفی/ فرناز عارفيان/ فرناز کمالی/ فرناز کوزه گری ابهر/ فرناز فياضی آزاد/ فرنگيس احمدوند/ فرنگيس غلامی/ فرنوش امير شاهی/ فرنوش بهرامی/ فرنوش تهرانی/ فرنوش هدايت/ فرنوش يادی/ فرود سياوش پور/ فروزان اميدی/ فروغ سميع نيا/ فروغ شريعت زاده/ فروغ قره داغی/ فروه امينی/ فرهاد پناهی/ فرهاد روشن/ فرهاد محمدنژاد/ فرهاد موحدنيا/ فرهاد ياسايی/ فرهنگ تولی/ فرهنگ قاسمی/ فريبا اختری/ فريبا پژوه/ فريبا پيله ور/ فريبا داوودی مهاجر/ فريبا شيران/ فريبا کيوانی/ فريبا کيوای/ فريبا مرادی پور/ فريبا محمدی/ فريبا مهدی نيا/ فريبا نظری/ فريبا يگانه/ فريد تولائيان/ فريد چاوشی/ فريد مصلحيان/ فريدون سحابی/ فريدون ضرغامی/ فريدون کشکولی/ فريده پورعبداله/ فريده جابری/ فريده جبارزادگان/ فريده حميدی/ فريده خسروشاهی/ فريده رستمی/فريده شيران/ فريده عرب زاده/ فريده غائب/ فريده فيضيان/ فريده ماشينی/ فريده نظری/ فريده يزدی/ فريناز آرين فر/ فريبا قربانی/ فريبا محمدی/ فريد براتی/ فريد مصلحيان/ فريده موسوی/ فريما کوزه گری ابهر/ فلورا عباس نژاد/ فواد جمشيدی/ فهيمه صادقی/ فهيمه ضيايی/ فهيمه هياتی/ فهيمه رسولی/ فيروز فيروزه/ فيروزه فولادی/ فيروزه معينی/ فيروزه مهاجر/ فيروزه رمضانزاده/

قادر رنجبر/ قاسم مهديه خانی/ قدرت منصوری/ قدسی سرمست/ قمر قدکی/ قمری احمدی /

کاترين مارازاوا/ کاظم علمداری/ کاظم کاظمی نژاد/ کامبيز صبری/ کامران طاهباز/ کاميار عليار/ کاميل همتی/ کاوه آهنگری/ کاوه باشی/ کاوه رضايی/ کاوه قاسمی کرمانشاهی/ کاوه مطفری/ کبری شيرازی/ کبری کريمی/ کبری محيط رادی/ کبری يوسفی/ کبوده وليانی/ کتايون آريا/ کريم اسفاری/ کريم پورحمزاوی/ کريم شامبياتی/ کسری کريميان/ کلصبا يزدانی/ کمال رضوی/ کورش جنتی/ کورش صحتی/ کوروش اعتمادی/ کوکب بهداروند/ کيان کيانی/ کيانا خسروی زاد/ کيانوش سنجری/ کيوان رفيعی/ کيوان صفدری/ کيوان مجملی/ کيوان مهرگان/ کيومرث حکيم/ کيومرث صابغی/ کيومرث ضرغام/ کتايون صالحی/ کماالدين بازرگانی/ کوهيار گودرزی/ کيارش نعمت الهی/ کيان مهر احمدی/ کيوان صميمی/ کيوان مهجور/

گلاره نصرتی/ گلاله امينی/ گلاله مرادی/ گلناز غبرانی لنگرودی/ گوهر بيات/ گوهر تقوی/ گوهر شميرانی/ گوهر ميرباقری/ گيتا عاملی/ گيتی پورفاضل/ گيتی خيرخواه/ گيتی صابر/ گيتی وقاری/ گيسو جهانگيری/ گيتا احمدی/

لادن برومند/ لادن جعفری/ لاله زينعلی/ لاله شير محمدی/ لاله ضرغام/ لاله قدکپور/ لاله مبينی/ لقا دهدشتی/ لقمان اميدی/ لقمان قديری/ لوا زند/ لهراسب صالحی/ لی لی فرهادپور/ ليدا ابراهيمی/ ليدا شاهوار آهق/ ليدا محبی/ ليلا احمدپور/ ليلا اليکايی/ ليلا اميدی/ ليلا انصاری/ ليلا خاصی/ ليلا راوند/ ليلا رضائی/ ليلا سبحانی/ ليلا صحت/ ليلا صمدی/ ليلا عطايی/ ليلا فرزين/ ليلا قاسمی/ ليلا موری/ ليلا نامداری/ ليلا نظری/ ليلی خداوردی / ليلی ضرغام/ ليدا ملکی/ ليلا اسماعيلی/ ليلا سادات آينه ساز/ ليلی بهبهانی/

مائده کنعانی/ مارال سالک/ مارال سلحشور/ مارال فرخی/ ماريا صيادی/ مازيار حسينی/ ماشاءالله مديحی/ ماکان افشار/ ماندانا حامدی/ مانلی دامغانيان/ مانی حکيم/ مانی فرازمند/ مجتبا کاظمی نژاد/ مجتبی اسدالهی/ مجتبی بيات/ مجتبی کنعانی/ مجتبی لچينانی/ مجيد اديبی/ مجيد اسلامی/ مجيد اعزازی/ مجيد اميدوار/ مجيد پيمان/ مجيد شيروانی/ مجيد محسنی/ مجيد تولايی/ مجيد ملکی/ محبوبه اسحاقيان/ محبوبه جليلی/ محبوبه حسين زاده/ محبوبه حقيقی/ محبوبه خوارزمی/ محبوبه شاه حسينی/ محبوبه شهيدی/ محبوبه صادقی/ محبوبه عباسقلی زاده/ محبوبه کريمپور/ محبوبه محبی/ محبوبه مقدم/ محبوبه نصرالهی/ محبوبه نگارستانی/ محترم حبيبی/ محترم مهرجو نوا/ محسن ابولحسنی/ محسن احمدی/ محسن احمدی/ محسن جباری/ محسن جعفری/ محسن زمانی/ محسن سازگارا/ محسن عامری/ محسن مالجو/ محمد آشور/ محمد ابراهيم زمانی/ محمد اقدم/ محمد اميری/ محمد برزنجه/ محمد بسته نگار/ محمد بهزادی/ محمد بهزادی/ محمد بهشتی/ محمد بهفروزی/ محمد جعفری/ محمد جلالی چومه/ محمد جواد رجاييان/ محمد جواد مظفر/ محمد حسين غفارزاده/ محمد حيدری/ محمد خطيبی/ محمد درويش/ محمد رضا احمديانی/ محمد رضا رضوی/ محمد رضا شاعری/ محمد رضا ولدخانی/ محمد رضا يدک/ محمد رضوانی/ محمد سلطانی فر/ محمد شانه چی/ محمد شمشکی/ محمد شوراب/ محمد شيخی/ محمد شيری/ محمد صابر/ محمد صاحب محمدی/ محمد صادق اسفندياری/ محمد صادق ربانی/ محمد طالبی/ محمد عسگری/ محمد علی معظمی / محمد غزنويان/ محمد قهری/ محمد کاظم متولی/ محمد کريم کاشانی/ محمد کمالی/ محمد کنعانی/ محمد کيانی/ محمد کريم نعمت الهی/ محمد لطيفی/ محمد محمدی اردهالی/ محمد محمودی/ محمد ملکی/ محمد ميرزاخانی/ محمد ميرغياثی/ محمد ميلانی/ محمد وطن چی/ محمد هادی پور/ محمدحسن عيلپور/ محمدرضا خلج/ محمدرضا سمسامی/ محمدرضا شالبافيان/ محمدرضا شيخی/ محمدرضا عدالتی/ محمدرضا ملک شاهی/ محمدرضا نظری/ محمدعلی شجری/ محمدعلی عسگری/ محمود پيروز رام/ محمود دل آسايی/ محمود سرلک/ محمود شاددل بصير/ محمود عمرانی/ محمود نکوروح/ مختار باطولی/ مديا مينايی/ مراد مرادی/ مراد همتی/ مرتضا صادقی/ مرتضی اسدالهی/ مرتضی اليکايی/ مرتضی سلطانيه/ مرتضی کاظميان/ مرتضی مقدم/ مرتضی ميرمشفعی/ مرجان پرورش محسنی/ مرجان شه پناهی/ مرجان فاضلی/ مرجان کاووسی/ مرجان لقايی/ مرجان نمازی/ مرسده خطيبی/ مرسده هاشمی/ مرضيه آريانفر / مرضيه بخشی زاده/ مرضيه پيراحمدی/ مرضيه حسين علی زاده/ مرضيه دادخواهان/ مرضيه رضائی/ مرضيه روستايی/ مرضيه سادات تشکری/ مرضيه مرتاضی لنگرودی/ مرضيه مقدس زاده/ مرضيه وليان/ مرضيه حقانی/ مرکز فرهنگی زنان/ مرواريد جعفری/ مريم آموسا/ مريم اسحاقيان/ مريم اسلامی/ مريم افشاری/ مريم افشاريان/ مريم امدادی/ مريم اميری/ مريم انصاری/ مريم برق نورد/ مريم بهرمن/ مريم پارسا/ مريم ثابت/ مريم جعفری/ مريم چراغعلی/ مريم چمنی فرد/ مريم حبيبی/ مريم حسين خواه/ مريم حسينی/ مريم خدارحمی/ مريم خسروشاهی/ مريم خنکبان/ مريم داراپور/ مريم دانوب/ مريم ذولفقار روشن/ مريم رحمانی/ مريم رحيمی/ مريم رضايی/ مريم زرين آبادی/ مريم زندی/ مريم سارويی/ مريم سيد قله/ مريم شاهمرادی/ مريم شه پناهی/ مريم صادقی/ مريم صالحی/ مريم طيبی/ مريم عبد مقيمی/ مريم عليزاده/ مريم غزنوی/ مريم فراهانی/ مريم قاسمی/ مريم قاليچيها/ مريم قنبری/ مريم قيومی/ مريم کسايی/ مريم مالک/ مريم مجد/ مريم مجيدی/ مريم مرادی/ مريم ملکزاده/ مريم منتخب/ مريم ميرزايی/ مريم ميرزايی آزاد/ مريم نجاتی/ مريم نصر اصفهانی/ مريم نصيری/ مريم نکودست/ مريم نوری/ مريم هاشمی پور/ مريم ياسمين شيرازی/ مريم يوسفی/ مريم سالک/ مريم سفردوست/ مريم ضيا/ مريم قبادی/ مريم کاشی/ مريم کريمی/ مريم مصطفوی/ مريم مهدی فرد/ مريم ميرزا/ مريم نوايی/ مريم نيک فر/ مريم هادی پور/ مزدک بامدادان/ مزدک پورسعيد/ مژده خليقی/ مژده قراخانی/ مژده کامل/ مژگان آموسا/ مژگان تقی نيا/ مژگان ثروتی/ مژگان جعفری/ مژگان جعفريان/ مژگان کاووسی/ مستا عسکری جاويد/ مستوره برادران نصيری/ مسعود آذری/ مسعود آل طه/ مسعود اوراند/ مسعود بهنود/ مسعود پدرام/ مسعود پناهی/ مسعود شب افروز/ مسعود شکوری/ مسعود صادقی/ مسعود عباد/ مسعود لدنی/ مسعود همايونی/ مسلم محمودی/ مسی همتی/ مسيح آريا/ مشروطه صيادی/ مصطفا کاظمی نژاد/ مصطفی اخلاقی/ مصطفی اسدالهی/ مصطفی تنها/ مصطفی خداکرمی/ مصطفی فاضلی/ مصطفی فراهانی/ مصطفی مهر آيين/ مصطفی فارسيجانی/ مصطفی نعمت الهی/ مطهره يوشی/ مظفر صفری/ معصومه اسدالهی/ معصومه امير خانی/ معصومه پورانيوسف/ معصومه شيرازيان/ معصومه صدوقی/ معصومه فيروزی/ معصومه لقمانی/ معصومه مرزبان/ معصومه محمدی/ معصومه ملکپور/ معصومه مهرام/ معين سهرابی/ ملوک شيرازی/ ملوک عزيززاده/ ملوک مصفا/ مليحه السادات نکويی/ مليحه تيره گل/ مليحه جعفری/ مليحه رزازان/ مليحه صادقی/ مليحه فهامی/ مليحه محمدی/ منصور حیأت غيبی/ منصور رهبر/ منصوره بهکيش/ منصوره شجاعی/ منصوره هادی پور/ منظر نارنجی/ منظر ويسی/ منوچهر احتشامی/ منوچهر امری/ منوچهر جمشيدی/ منوچهر فاضل/ منوچهر فريد/ منوچهر فهانی/ منوچهر مقصودنيا/ منير صبور/ منير مظلومی/ منيره اخوان/ منيره برادران/ منيره جعفری/ منيره کاظمی/ منيره مقدم/ منيژه حبشی/ منيژه سعيدی/ منيژه فرد ابراهيم نيا/ منيرالسادات طباطبايی/ منيره ناميان/ منيژه پيروتی/ منی‍ه جيرودی/ موسا اميدی/ مولود سعيدی/ مولود شريعت زاده/ مونا اکبری راد/ مونا عليخواه/ مونا فلاح/ مونا محمدزاده/ مهتا احمدی/ مهتاب رجايی/ مهتاب صابونچی/ مهتاب محمدی/ مهتاب نعمت الهی/ مهتاب ياراحمديان/ مهدی افشارنيک/ مهدی امينی زاده/ مهدی جليلخانی/ مهدی جهانگيری/ مهدی حسن پور/ مهدی خانبابا تهرانی/ مهدی خوش سيما/ مهدی زمانی/ مهدی شيخ حسينی/ مهدی صراف/ مهدی صمدانی/ مهدی عسگری/ مهدی فتح الله زاده/ مهدی قلی زاده اقدم/ مهدی مردانی/ مهدی معتمدی مهر/ مهدی مويد محسنی/ مهدی مهيوند/ مهدی ناطقی/ مهدی نور محمدی/ مهدی وفايی/ مهدی يوسفی/ مهديه حاجی/ مهديه حيدری فرد/ مهديه ده صلاحی/ مهديه سالاری/ مهديه نوروزيان/ مهدی اصغری ميلانی/ مهدی رفعتی/ مهدی نوروزيان/ مهديه خالقی نيا/ مهراز اميد مهر/ مهران اعتمادی/ مهران براتی/ مهران حسينی/ مهران شرقی/ مهران صادقی/ مهران فرجی/ مهران نظری/ مهرانگيز کار/ مهراوه خوارزمی/ مهرداد احمد زاده/ مهرداد اعتمادی/ مهرداد بزرگ/ مهرداد درويش پور/ مهرداد رستمی/ مهرداد شيرانی/ مهرداد مشايخی/ مهرداد ملکی/ مهرداد مهربد/ مهرداد نصيری/ مهرزاد غنی پور/ مهرشاد اعتمادی/ مهرناز جعفری/ مهرناز وطنی/ مهرنوش اعتمادی/ مهرنوش بيگ نژاد/ مهرنوش پورضيايی/ مهرنوش جعفری/ مهرنوش زنوزی/ مهرو ملالی/ مهری اسماعيل زاده/ مهری صالحی/ مهری کسمايی/ مهری يوسفی/ مهری کوزه گری ابهر/ مهزاد اميد مهر/ مهسا توکلی/ مهسا جزينی/ مهسا حکمت/ مهسا درشتی/ مهسا کريم زاده/ مهسا کلانکی/ مهسا مجتهدی/ مهسا معصومی/ مهسا موذن/ مهشيد پگاهی/ مهشيد راستی/ مهشيد حمزه/ مهکامه صاحب نسق/ مهناز رضائی/ مهناز قليچ خانی/ مهوش آزادمجد/ مهين خداياری/ مهين خديوی/ مهين رضوی/ مهين گل نيازی/ مهين عليبابايی/ مهين کوزه گری ابهر/ ميترا احمدی/ ميترا بيگدلی/ ميترا رضايی/ ميترا عالی/ ميترا علی آبادی/ ميترا نصرالهی/ ميترا يوسفی/ ميثم طهماسبی/ مير حميد سالک/ ميرا قربانی فر/ ميراندا سلامتی/ ميرمحمود يگانلی/ ميشا وکيلی/ ميلاد ابراهيميان/ ميلاد غلامی/ ميلاد مرادی/ ميلاد مکری/ ميمنت گلشنی/ مينا ارباب زاده/ مينا اسدزاده/ مينا بابايی/ مينا پناهی/ مينا حداد/ مينا راد/ مينا رستميان مقدم/ مينا طهماسبی/ مينا غزنوی / مينا فهامی/ مينا قباديان/ مينا کامران/ مينا کشاورز/ مينا مانی/ مينا مانی قلم/ مينا محمد/ مينا نصرالهی/ مينو خواجه الدبن/ مينو کيامان/ مينو مانی / ميترا رجايی/ ميترا صيادی/ ميرمحمود يگانلی/ ميلاد مکری/ مينا انصاری/ مينا ربيعی/ مينا شرفی/ مينا قبادی/ مينا يزدانيان/ موسی غنی نژاد/ مصطفی تاج زاده/ ميهن جزنی/

ناتاشا زارعی/ نادر حاجی محسن/ نادر مقبلان/ ناديا بورند/ نارنج اميدی/ نازآفرين نظرآهاری/ نازلی فرخی/ نازنين افشين جم/ نازنين پاسلار/ نازنين توکلی/ نازنين فرزانجو/ نازنين کاظمی/ نازنين کيانی فرد/ نازنين نظرآهاری/ نازيلا سياحی/ نازی رجايی/ ناصر اشجاری/ ناصر بهبهانی/ ناصر جعفری/ ناصر سلطانی/ ناصر شيرمحمدی/ ناصر مستشار/ ناصر هاشمی/ ناميه اصفهانيان/ ناهيد اسماعيل زاده/ ناهيد توسلی/ ناهيد جباری/ ناهيد جعفری/ ناهيد خيرابی/ ناهيد رمضانی اوزينه/ ناهيد علی طالب/ ناهيد کشاورز/ ناهيد مجيبی پور/ ناهيد ميرحاج/ ناهيد واحديان/ نايافت بازرگان/ نجمه آجر بنديان/ نجمه خاکباز/ نجمه راد/ نجمه زارع/ نجمه مظاهری/ نجمه نگارستانی/ نجيبه سبحانی/ ندا آزاد/ ندا اصلان/ ندا انصاری/ ندا جوادی/ ندا حبيب اله/ ندا شاکری/ ندا عباسی/ ندا مهاجرين/ ندا مهربانی/ ندا نعمت الهی/ ندا نوربخش/ ندا ياوری وند/ نرجس عزيزی/ نرگس آرونی/ نرگس اردلانی/ نرگس اعلايی/ نرگس تقی پور/ نرگس جودکی/ نرگس حسن لی/ نرگس خسروشاهی/ نرگس زهره نسب/ نرگس سرداری/ نرگس طيبات/ نرگس عرب عامری/ نرگس عظيمی/ نرگس قائدی/ نرگس قلی پور/ نرگس محمدی/ نرگس نعمت الهی / نريمان رحيمی/ نسترن سامی/ نسترن فيروزه/ نسترن نسام/ نسرين اردلان/ نسرين افضلی/ نسرين بشارت/ نسرين جزايری/ نسرين زمانی/ نسرين ستوده/ نسرين شکيبايی/ نسرين فرهومند/ نسرين محامی/ نسرين محمدی/ نسرين مزرعه/ نسرين ملکی/ نسرين ناطقی/ نسرين نسرين ناصری/ نسرين نعمت الهی/ نسرين هدايتکار/ نسيم خسروی مقدم/ نسيم سرابندی/ نسيما شريعت/ نسيم تنها/ نسيم طاهری/ نسيم ملکی/ نسيم نوايی/ نشميل احمدپور/ نصرت بازرگان/ نصور نـقی پور/ نصيبه رضائی/ نظام الدين قهاری/ نعيمه باوی/ نفشه همتی/ نفيسه آزاد/ نفيسه زارع کهن/ نگار انسان/ نگار رهبر/ نگار سماک نژاد/ نگار قجر/ نگار محمد صادق/ نگار محمدی زاده/ نگار مصطفوی/ نگين احتسابيان/ نگين فيروزه/ نگين مظاهری/ نگين مصطفوی/ نوشابه اميری/ نوشين احمدی خراسانی/ نوشين بلوريان/ نوشين جعفری/ نوشين خاکی/ نوشين سليمانی/ نوشين سيد حسينی نوين/ نوشين شهرکوهی/ نوشين کشاورزنيا/ نوشين محمدی/ نوشين نيک پور/ نوشين زارعی/ نويد شريف/ نويد کاشانی/ نويد محبی/ نهال سحابی/ نهال نوايی/ نهضت فرنودی/ نيالا مسروری/ نير رستمی/ نيره توحيدی/ نيره توکلی/ نيکا سعيدی/ نيکزاد زنگنه/ نيکی ايرانی/ نيلوفر انسان/ نيلوفر بان/ نيلوفر بيضايی/ نيلوفر سلطانی/ نيلوفر شميرانی/ نيلوفر صلاحی/ نيلوفر گلکار/ نيلوفر محمدی/ نيلوفر مهديان/ نيلوفرکشميری/ نيلوفر يعقوب پور/ نيما پور يعقوب/ نيما شوکتيان/ نيما قاسمی/ نيما ناصرآبادی/ نيما نامداری/ نينا مرتضوی/ نينا نادری/ نيوشا درخشان/ نيره فارسی/ نيره ناميان/ نيلوفر خادمی/ نيلوفر رفيعی/ نيلوفر منصوری/ نيلوفر منصوريان/ نيما نعمت الهی/

وجيهه تشکری/ وجيهه شاه بالايی/ وجيهه مقدم/ وجيهه ورع/ وحيد قاراباغلی/ وحيد ميرزاده/ وحيده احمديان/ وحيده مولوی/ وحيده قلی پور/ ولاديمير بابايان/ ونوس کنعانی/ وهاب دوستی دوکشکانی/ ويدا بيگلری/ ويدا حاجبی/ ويدا فرهودی/ ويکتوريا آزاد/ ويدا سادات آيينه ساز/

هاجر جهان بخشی/ هاجر کبيری/ هادی ابراهيمی/ هادی احتظامی/ هادی الم لی/ هادی جواهری لنگرودی/ هادی خسروی مقدم/ هادی قدسی/ هادی کحال زاده/ هارونا کافاندو/ هاله آگنج/ هاله داوودی/ هاله سحابی/ هانا دارابی/ هانيه مصطفوی/ هايده تابش/ هايده قهرمانی/ هايده مغيثی/ هايده ميرهادی/ هدا اميدی/ هدا بيت مشعل/ هدی امينيان/ هدی صابر/ هدی کيانی راد/ هدی لچينانی/ هديه بستان/ هديه خدايی/ هديه سويدايی جم/ هديه قربانی/ هديه لادن/ هلاله صابر/ هما خداوردی/ هما عابدی/ هما فلاح/ هما کاويانی/ هما مداح/ همايون مهمنش/ همه گل د ريا پيما/ هنگامه غضنفری/ هوشمند حقانی/ هوشنگ سياح پور/

ياسر رحمانی/ ياسر معصومی/ ياسمن نبوی/ ياسمن دادور/ ياسمين فرزانجو / ياسمين منوچهری/ ياشا وکيلی/ ياشار پور محمد/ ياشار سالک/ ياشار محتشم/ ياشار هدايی/ ياور خسروشاهی/ يحيی غلامی/ يسنا حيدری/ يگانه خويی/ يوسف احدی / يوسف پويا/ يلدا قلی پور

*برای پيوستن به اين ائتلاف اسامی خود را به اين آدرس ايميل بفرستيد

layehe.zedekhanevadeh@gmail.com

زینب بایزیدی به چهار سال حبس و تبعید محکوم شد


زینب بایزیدی به چهار سال حبس و تبعید محکوم شد
يک دادگاه تجديد نظر در شهرستان مهاباد استان آذربايجان غربی، حکم چهار سال زندان برای زينب بايزیدی از فعالان حقوق زنان و کمپين يک ميليون امضاء را تاييد کرد.
بر اساس گزارش منابع خبری ايران، مهدی حجتی، وکيل خانم بايزيدی، گفته است: دادگاه تجديد نظر، حکم چهار سال زندان و تبعيد زينب بايزيدی به زنجان را تاييد کرده است.
خانواده زينب بايزيدی گفته اند که اتهام فرزند آنها، انتخاب نام کردی برای فروشگاه خود و همچنين فعاليت در کمپين يک ميليون امضاء است.
خانواده وی به سايت کانون زنان ايرانی گفته اند: «بارها اداره اطلاعات و همچنين داره اماکن نيروی انتظامی از زينب خواستند که اين نام را از سردر مغازه اش بردارد. اما به دليل اينک "زيلان" يک نام کردی ثبت شده در ادارات ثبت احوال است و يک نام غير قانونی نيست، زينب با اين خواسته آنها مخالفت می کرد. بهانه نيروهای اطلاعات و اداره اماکن نيروی انتظامی مهاباد برای تغيير نام مغازه زينب اين است که به باور آنها، اين نام يکی از اسامی مورد استفاده گروه پژاک است و می تواند نشانه يک رمز باشد.»
خانم بايزيدی بايد حکم حبس خود را در زندانی خارج از استان آذربايجان غربی سپری کند.
وی که ۲۶ ساله است، از فعالان کارزار يک ميليون امضاء در استان آذربايجان غربی نيز به شمار می رود که در سال ۱۳۸۵ برای رفع تبعيض از زنان در قوانين مدنی و جزايی جمهوری اسلامی ايران راه اندازی شد.
فعالان زن در تلاشند تا با جمع آوری يک ميليون امضاء در سراسر ايران، خواستار حذف نابرابری حقوق زنان در حوزه های ازدواج، حق سرپرستی کودکان و حق طلاق شوند. اين فعالان معتقدند که قوانين جمهوری اسلامی تبعيض های اعمال شده بر زنان را نهادينه کرده است.
در حال حاضر، زنان در ايران برای کار و دريافت گذرنامه نيازمند اجازه همسر يا والدين خود هستند و مبلغ ديه برای يک زن مقتول نصف ديه مردان است.
کمپين يک ميليون امضاء پس از آن راه اندازی شد که تجمع زنان در ميدان هفتم تير تهران در ۲۲ خرداد ماه ۱۳۸۵ از سوی پليس سرکوب شد و بيش از ۷۰ زن نيز بازداشت شدند. اين کارزار از سوی شيرين عبادی، وکيل دادگستری و برنده جايزه صلح نوبل، نيز حمايت می شود.
از زمان راه اندازی اين کارزار مدنی، بسياری از زنان و مردان فعال در آن با احضار به دادگاه های انقلاب با احکام حبس های طولانی روبرو شده اند و برای برخی از افراد نيز احکام تبعيد صادر شده است.
پيشتر شعبه دوم دادگاه انقلاب شهر سنندج، هانا عبدی، دانشجوی رشته روانشناسی دانشگاه پيام نور بيجار و عضو انجمن زنان آذرمهر کردستان، را به پنج سال زندان و تبعيد به شهر گرميه در آذربايجان غربی محکوم کرده بود.
خانم عبدی همراه با روناک صفار زاده، ديگر فعال حقوق زنان، بيش از ۹ ماه است که در زندان به سر می برد. اتهام اين افراد «اجتماع و تبانی عليه امنيت کشور» عنوان شده است که دادگاه های انقلاب ايران معمولا از چنين اتهامی برای محکوم کردن تمام فعالان مدنی و حقوق زنان استفاده می کنند

تورج نگهبانتورج نگهبان
شاعر و ترانه سرای بزرگ ایران درگذشت


تورج نگهبان یکی از بزرگ نغمه سرایان ایران که به جرات خود نمادی از نگاهبانی هویت و فرهنگ ایران بود با ایرانیان و بدور از ایران که همیشه چشم براه بازگشتنش بود وداع کرد.

Friday, August 15, 2008

بیانیه کمپین آزادی برای زینب بایزیدی
بیانیه کمپین آزادی برای زینب بایزیدی


زینب بایزیدی، فعال حقوق زنان و عضو انجمن زنان آذر مهر و سازمان حقوق بشر کردستان، از تاریخ 19 تیر ماه 1387 با احضاریه تلفنی به ستاد خبری اطلاعات مهاباد فراخوانده شد و بعد از بازجویی بدون تفهیم اتهام و هیچ توضیحی دستگیر و به زندان عمومی مهاباد منتقل شد .
زينب بايزيدي از فعالان حقوق بشر که در حوزه حقوق زنان فعاليت مي نمود ، صبح 10 مرداد پس از 23 روز بازداشت و بلاتکليفي از بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر مهاباد به دادگاه انقلاب منتقل و مراحل بازپرسي پرونده را طي نمود.
وي بعنوان عضويت در چندين نهاد و انجمن مدافع حقوق بشر و خاصه فعاليتهايي در حوزه حقوق زنان مورد تفهيم اتهام قرار گرفت ، خانم بايزيدي تمامی اتهامات نسبت داده شده به خود را به جزء همكاری‌ با كمپين يك ميليون امضاء را رد کرده و در همين رابطه در دادرسي مربوطه به دفاع از خود پرداخت .
وی در طي يک پروسه پرابهام و نامعلوم قضائي و تنها در عرض 32 روز به 4 سال حبس تعزيري توام با تبعيد محکوم گرديده است درحالي که حتي نامبرده وکيلي براي دفاع در اختيار نداشته است .
زينب بايزيدي در اعتراض به حکم صادره و مشکلات خود در زندان از روز يکشنبه مورخه 20/5/87 دست به اعتصاب غذا زده است .
ما جمعی از فعالین حقوق بشر ٬ فعالین عرصه های سیاسی ٬ کارگری ٬ اجتماعی و زنان در ایران و خارج از ایران ٬ ضمن محکوم کردن هر گونه تعلیق ، اخراج ، دستگیری و پیگرد دانشجویان و فعالین سیاسی ٬ زنان ٬ کارگری و اجتماعی ، خواهان آزادی فوری و بدون و قید و شرط آنان هستیم و روند رسيدگی به پرونده زينب بايزيدی را ظرف يك ماه كه از دستگيری ايشان می‌گذرد پرنقص و صدور حكم 4 سال حبس در تبعيد برای ايشان را كه در دادگاهی بدون حضور وكيل صورت گرفته بسيار سنگين و اتهامات نسبت داده شده به وی را پرابهام می‌دانیم و خواهان آن هستیم تا امكان يك دادرسی عادلانه و علنی برای اين فعال كُرد فراهم گردد.
کمپین آزادی برای زینب بایزیدی

آزادی احسان منصوری، احمد قصابان و مجید توکلی پس از تحمل ۱۵ ماه حبس


آزادی احسان منصوری، احمد قصابان و مجید توکلی پس از تحمل ۱۵ ماه حبس

خبرنامه امیرکبیر: احمد قصابان، مجید توکلی و احسان منصوری، سه عضو انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر، چهارشنبه شب، ۲۳ مرداد، ساعت ۸ شب پس از ۱۵ ماه از زندان اوین آزاد شدند.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر پس از پیگیری خانواده های این سه دانشجو، آن ها توانستند پس از گذشت ۱۵ ماه حبس ناجوانمردانه از زندان آزاد شوند و به آغوش خانواده و دوستانشان بازگردند.

ساعتی پس از آزادی قصابان، توکلی و منصوری خانواده های آن ها و اعضای انجمن اسلامی امیرکبیر، دفتر تحکیم وحدت به همراه فعالین سابق دانشگاه امیرکبیر با حضور در منزل ایشان به استقبال آن ها رفتند.

لازم به ذکر است احمد قصابان روز ۱۳ اردیبهشت ۸۶، مجید توکلی ۱۹ اردیبهشت ۸۶ و احسان منصوری در ۱ خرداد ۸۶ در پی انتشار چند نشریه که حاوی مطالبی موهنی بودند بازداشت شدند. این سه دانشجو پس از تحمل بیش از ۶۰ روز انفرادی در بند ۲۰۹ زندان اوین به اتاق های عمومی این بند منتقل شدند و پس از گذشت ۵ ماه دادگاه بدوی آن ها تشکیل و شعبه ۶ دادگاه انقلاب آن ها را به تحمل ۲، ۲ و نیم و ۳ سال حبس محکوم کرد.

در ادامه رسیدگی به پرونده قصابان، توکلی و منصوری، پرونده آن ها در آذرماه سال گذشته به شعبه ۱۰۴۳ دادگاه عمومی ارجاع شد و این دادگاه این سه تن را از کلیه اتهامات وارده تبرئه نمود و نشریات موهن را جعلی دانست. قاضی شعبه ۱۰۴۳ همچنین برای این سه دانشجو اقدام به صدور وثیقه کرد ولی تبدیل قرار بازداشت منجر به آزادی آن ها نشد.

این سه دانشجو تا زمان تشکیل دادگاه تجدیدنظر در زندان باقی ماندند. رسیدگی نهایی به پرونده نشریات موهن دانشگاه امیرکبیر بهمن ماه سال گذشته در شعبه ۴۴ دادگاه تجدیدنظر آغاز و در نهایت در فروردین ماه گذشته منجر به صدور حکم ۲۲، ۲۶ و ۳۰ ماه حبس برای منصوری، قصابان و توکلی گردید.

پس از قطعی شدن احکام حبس این سه دانشجو تلاش خانواده های آن ها جهت استفاده از امکان ماده ۱۸، مرخصی، آزادی مشروط و… آغاز شد و در نهایت احمد قصابان، مجید توکلی و احسان منصوری توانستند با استفاده از امکان آزادی مشروط شب گذشته پس از ۱۵ ماه حبس از زندان آزاد شوند.

خبرنامه امیرکبیر آزادی این سه دانشجو را به خانواده ایشان و کلیه فعالین دانشجویی تبریک می گوید.

Monday, August 11, 2008

چهار نفر دیگر در زاهدان اعدام شدند
چهار نفر دیگر در زاهدان اعدام شدند


رژیم جنایت پیشه جمهوری اسلامی امروز چهار تن دیگر را در زاهدان بدار آویخت.
نام اعدام شدگان گل‌محمد صالح‌ زهي فرزند گوار، رحيم بارانزهي فرزند محمد‌رسول، لال‌محمد زين‌الديني فرزند ابراهيم و اسد‌الله اسحاق‌زهي فرزند حاجي غلام اعلام شده است.
اتهام این افراد "قاچاق مواد مخدر" عنوان شده است.
جمهوری اسلامی تا کنون بارها تحت همین عناوین زندانیان سیاسی و مخالفان خود را اعدام کرده است

فراخوان: مانع تصویب لایحه ضد خانواده شوید!
فراخوان: مانع تصویب لایحه ضد خانواده شوید!


فراخوان ائتلاف گروهها و فعالان جنبش زنان علیه لایحه «حمایت از خانواده» با پیوستن به ائتلاف مانع تصویب لایحه ضد خانواده شوید


ائتلاف گروهها و فعالان جنبش زنان علیه لایحه ضد خانواده با انتشار فراخوانی برای جلوگیری از تصویب لایحه خانواده در مجلس شورای اسلامی، دست یاری به سوی تمامی هموطنان خود دراز کرده‌اند.


ایران امروز - در اعتراض به لایحه ای که با عنوان «حمایت از خانواده» در کمیسیون قضائی مجلس به تصویب رسیده و قرار است به زودی در مجلس مطرح گردد، جمع کثیری از کنشگران و گروههای زنان در اعتراض به این لایحه گرد آمده و در فراخوانی عمومی از همگان می خواهند که در اعتراض به این لایحه به آنان بپیوندند. متن فراخوان چنین است.امروز سرنوشت خانواده های ایرانی، وارد مرحله حساس و تعیین کننده ای شده است. مجلس هشتم، تصمیم دارد تا لایحه ای را به نام «لایحه حمایت از خانواده» (که در میان فعالان جنبش زنان به «لایحه ضدخانواده« شهرت یافته) در مجلس شورای اسلامی به تصویب برساند. این لایحه که در شهریورماه سال گذشته (۱۳۸۶) از سوی دولت نهم به مجلس ارائه شد، در ۱۸ تیرماه امسال (۱۳۸۷) به تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رسید و هر روز بیم آن می رود که در صحن علنی مجلس به تصویب قطعی برسد.در لایحه «ضدخانواده» بر «بی حقوقی» زن ایرانی در قوانین موجود صحه گذاشته شده است و نه تنها به لغو کامل قانون تعدد زوجات و تاکید بر «تک همسری» صحه نگذاشته، بلکه ازدواج مجدد مردان را صرفا به شرط تمکن مالی (و تعهدی بدون ضمانت اجرایی) تشویق می کند.در لایحه «ضدخانواده» نه تنها بر مسئله «بی حقوقی کامل زنان در امر طلاق» تاکید کرده بلکه با طولانی کردن روند طلاق آنان را با دشواری های بیشتری مواجه ساخته است.در لایحه «ضدخانواده» نه تنها ازدواج موقت (صیغه) برای مردان متاهل را منع نکرده، بلکه حتا لزوم ثبت این ازدواج را نیز منتفی دانسته است.در لایحه «ضدخانواده» نه تنها حق بدون قید و شرط زنان برای اشتغال را به رسمیت نشناخته، بلکه بر ای تنها «پشتوانه» (از سر ناگزیری شان) یعنی «مهریه» نیز پیش از دریافت آن، مالیات تعیین کرده است.در لایحه «ضدخانواده»، نه تنها هیچ اثری از «حمایت از خانواده» دیده نمی شود، بلکه با تایید قوانین عقب مانده و غیرانسانی، کانون خانواده های امروز را به سمت «تزلزل» و «ناپایداری» هرچه بیشتر سوق می دهد.با توجه به موارد بالا، به روشنی می بینیم که در این لایحه، به جای «حمایت» از کیان خانواده، متاسفانه «ضدیت» با زندگی انسانی بین زن و مرد در خانواده ها موج می زند.مفاد غیرانسانی «لایحه ضدخانواده» مذکور، درحالی از سوی دولت به طرزی «غیرمسئولانه» به مجلس ارائه شده، که ما هر روز شاهد فجایع انسانی ناشی از حضور قوانین نابرابر موجود بر زندگی میلیون ها خانواده ایرانی، افزایش حیرت انگیز جنایت و «خشونت» علیه زنان و کودکان، و روند تصاعدی افزایش انواع آسیب های اجتماعی (از جمله افزایش همسرکشی به واسطه نبود حق طلاق) در این کشور پهناور هستیم. دادگاه های خانواده مملو از پرونده زندگی های به بست رسیده ای است که اگر قوانین نابرابر موجود، تغییر می یافت، به یقین، رو به کاهش می گذاشت.از این روست که ما امضاء کنندگان این فراخوان که سال هاست با تعهد و دلسوزی برای جلوگیری و کاهش فجایع انسانی ناشی از این قوانین تلاش کرده ایم، اکنون گرد هم آمده ایم تا در این مقطع سرنوشت ساز زندگی زن ایرانی، با شکل دهی به یک ائتلاف بزرگ بتوانیم با یاری گرفتن از هر روش ممکن و با اتکاء به هر آن چه در توان داریم و به پشتوانه همدلی و نیروی جمعی مان، از تصویب این لایحه ضدخانواده در مجلس جلوگیری به عمل آوریم.به این سبب، دست یاری به سوی تمامی هموطنانمان دراز می کنیم، به سوی ایرانیان آزاده ای که به سرنوشت زنان کشورشان و نیز به زندگی عادلانه بین زن و مرد در خانواده ای بر مبنای انسانیت و عطوفت می اندیشند، از همه هم وطنان از هر گروه و دسته، و با هر ایدئولوژی و مرام و از هر قوم و مذهب و جنسیتی، در هر کجای عالم که زندگی می کنند تقاضا داریم با پیوستن به این ائتلاف و به کارگیری تجربه و توان شان، برای جلوگیری از تصویب این لایحه، زنان هموطن خود را یاری دهند.


برای پیوستن به این ائتلاف اسامی خود را به این آدرس ایمیل بفرستید
اطلاعات بیشتر را در وبلاگ ائتلاف گروهها و فعالان جنبش زنان علیه لایحه ضد خانواده ببینید
Friday, August 08, 2008

امام جمعه رژیم: متاسفم که یک زن جلودارمان در المپیک است

امام جمعه مشهد: اگر بگویید حاکمیت حق مردم است، مشرک هستید
زن ستیزی از نوع امام جمعه مشهدامام جمعه رژیم: متاسفم که یک زن جلودارمان در المپیک است


خبرگزاری حکومتی فارس: امام جمعه مشهد امروز با اشاره به برگزاري مراسم ويژه المپيك در چين اظهار داشت: متأسفانه در اين مراسم يكي از بانوان ورزشكار جلودار حركت گروه ورزشكاران بوده و اين مخالف اصول اسلام و نظام و شعارهاي دولت و ارزش‌هاي انقلاب است.
امام جمعه مشهد با اشاره به جايگاه زن در اسلام گفت: جلودار قرار دادن زنان در اين مراسم‌ها به معناي اين است كه دنيا بداند ما به دنبال اشاعه فرهنگ علوي نيستيم.
وي با بيان اينكه اين حركت ضد‌ارزشي بود، گفت: همانگونه كه قبلا هم در خطبه‌هاي نماز جمعه مشهد گفته شد، شركت بانوان در مسابقات بين‌المللي و نمايش آنان در كشورهاي بيگانه مخالف اصول اسلامي است و امروز متأسفانه نه تنها زنان به اين مسابقات اعزام مي‌شوند بلكه ‌آنان به عنوان جلودار حركت ورزشكاران انتخاب مي‌شوند.
وي به مراسم جشني در قائمشهر اشاره كرد و گفت: در اين مراسم كه به منظور ظهور هر چه سريعتر حضرت حجت (عج) برنامه‌ريزي شده بود متأسفانه زنان به آوازه‌خواني در جلوي تعداد زيادي از مردان مشغول شدند
.

آغاز المپیک پکن

یک جهان یک آرزو
صلح و آرامش

Thursday, August 07, 2008

روز خبرنگار

روز خبرنگار بر همه خبرنگاران، روزنامه نگاران و نويسندگان گرامي باد.


ویدئو کلیپ "نه! به لایحه حمایت خانواده"

ویدئو کلیپ "نه! به لایحه حمایت خانواده"

Tuesday, August 05, 2008

موج بزرگ اعتراضات به لایحه حمایت از خانواده در راه است


نشست مطبوعاتی کانون مدافعان حقوق بشر عنوان شد:
موج بزرگ اعتراضات به لایحه حمایت از خانواده در راه است


نشست مطبوعاتی کانون مدافعان حقوق بشر در اعتراض به تصویب لایحه حمایت از خانواده، با حضور جمع کثیری از فعالان حقوق زنان، اصحاب رسانه های داخلی و خارجی وهمچنین شخصیت های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، امروز 14 مرداد برگزار شد.
در این نشست شیرن عبادی،سیمین بهبهانی،ابراهیم یزدی،حسن یوسفی اشکوری، عباس عبدی، رخشان بنی اعتماد، احمد زیدآبادی، پروین اردلان، شادی صدر، منصوره شجاعی و ثریا عزیز پناه اعتراض طیف های مختلف اجتماعی و سیاسی را به این لایحه اعلام کردند.
در ابتدا نرگس محمدی، دبیر کمیته زنان کانون مدافعان حقوق بشر با بیان اینکه کانون مدافعان حقوق بشر پیش تر نیز اعتراض خود را به این لایحه اعلام داشته، این لایحه را خلاف حقوق بشر و حقوق انسانی زنان ایرانی عنوان کرد.
وی با قرائت فتوای آیت الله صانعی در مخالفت با ازدواج مجدد بدون اجازه همسر اول و وضع مالیات بر مهریه ،گزارش کوتاهی از روند این لایحه ارائه داد:"لایحه موسوم به حمایت از خانواده در شهریور 86 از طرف قوه قضائیه به دولت ارائه شد و دولت هم پس از جرح و تعدیل افزودن بندهایی که هم اکنون مورد مناقشه است، آن را به مجلس شورای اسلامی فرستاد که در کمیسیون فرهنگی مطرح شد و مسکوت ماند. در روزهای آغاز به کار مجلس هشتم این لایحه وارد دستور کار شد و در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس بدون هیچ گونه تغییری به تصویب رسید و آماده ارائه در صحن علنی مجلس برای رای گیری از نمایندگان است. "
عبادی: عده ای می خواهند عقاید خود را در قالب قانون به مردم تحمیل کنند
کنفرانس مطبوعاتی کانون مدافعان با سخنان شیرین عبادی آغاز شد. عبادی گت:"این لایحه فقط ناظر به زنان نیست و نباید تصور کرد که چون در این لایحه به زن دوباره و سه باره ستم شده ، این زنان هستند که باید واکنش نشان بدهند، قانون بد جامعه را به سوی انحطاط وفساد اخلاقی می کشد وحساسیت نسبت به قانون نادرست تکلیفی برعهده ی یکایک افراد حامعه است، چه ظاهرا در آن قانون برنده باشند وظالم و چه مظلوم و بازنده. از همین روست که ما از سخنرانان آقایان خصوصا در مناصب سیاسی هم خواهش کردیم که اعلام موضع کنند. چرا که مساله فقط این نیست که زنان نمی خواهند هوو داشته باشند. مساله این است که با چنین قانونی جامعه به کجا خواهد رسید."
رئیس کانون مدافعان حقوق بشر تصویب چنین قانونی را ستم بر افراد شریف جامعه دانسته و افزود: "این قانون فقط بر زن ستم نمی کند ، بلکه به مرد هم می گوید اگر نوکیسه هستی و به هر طریق پولدار شدی می توانی بر هوس های خود جنبه قانونی ببخشی. این توهین به آقایان نیست...؟ این تزلزل در بنیاد خانواده نیست؟ بنا بر این ما فقط از گروه های فعالان زن دعوت نکرده ایم بلکه از مردان فعال سیاسی هم خواستیم که بیایند و این موضوع را بررسی کنند. آیا جامعه باید اینطور باشد که هر مردی که به صرف چند معامله که انجام داد بتواند زن دوم و سوم بگیرد؟"
عبادی با اشاره به ضرورت پرداختن به جنبه های فقهی لایحه و تبعات آن گفت: " وقتی این لایحه در کمیسیون تصویب شد گفتند عین اسلام و شریعت است و کسی حق مخالفت ندارد. ما برای این که بگوییم این سخن نادرست است مساله را از جنبه های فقهی هم بررسی می کنیم که ببینیم آیا واقعا همینطور است و یا این که عده ای می خواهند عقاید خود را در قالب قانون به مردم تحمیل کنند."
وی با تاکید بر اینکه نقد حکومت و به چالش کشیدن آن فقط از طریق چالش و نقد قانون امکان پذیر است، ادامه داد:" حکومت ها با قانون با مردم صحبت می کنند و ایدئولوژی خود را در قالب قانون بیان می کنند و با قانون است که ما می توانیم به کنه ایدئولوژی یک حکومت پی ببریم. قانون اهمیت دارد و نگرش آن در خصوص خانواده رانیز باید مورد نقد قرار دهیم."
عبادی اضافه کرد:"فراموش نکنید در اصل دهم قانون اساسی ما آمده است قوانین باید قداست و استحکام خانواده را تضمین کند. ما در این جلسه بررسی می کنیم ببینیم آیا با چنین قانونی قداست و استحکام خانواده تامین می شود یا خیر؟"
ابراهیم یزدی: جریان گذشته نگری که استطاعت فهم پیچیدگی های جامعه امروز را ندارد قانون می نویسد
ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی در رابطه با توجیهات شرعی تعدد زوجات گفت:"بسیاری از مفسران بر این باورند اگر چه در سوره نساء خدا می گوید به شرط عدالت می توانید همسر دوم اختیار کنید اما در همان سوره می گوید به هیچ وجه نمی توانید عدالت را رعایت کنید و توجه به این آیه یعنی شرط عدالت به معنای رفتار عادلانه مالی نیست.چرا که ممکن است مردی همه امکانات را داشته باشد اما با همسرانش رفتار عادلانه نداشته باشد."
دبیر کل نهضت آزادی با اشاره به این که شرط تمکن مالی بی توجهی و غفلت نسبت به بهداشت ازدواج است ادامه داد:" این بهداشت فقط شامل عوامل مالی نیست بلکه مسائل مهمتری مطرح است که با امکانات مالی قابل تامین نیست و شاید به این دلیل است که شرط موافقت همسر اول در قانون فعلی را می توان عین عدالت دانست. اگر طرفین به چنین عملی رضایت داشتند به یک معنا می توانیم بگوییم چنین عملی عادلانه و منصفانه است. بیرون آوردن این مفهوم از عدالت و قرار دادن آن در چارچوب مالی به کلی با موازین خانواده و بهداشت ازدواج مغایر است."
یزدی گفت: "ما با یک جریانی از ابتدای انقلاب مواجه بوده ایم که در شرایط متلاطم آن دوره به خصوص به دلیل حضور میلیون ها زن ایرانی درانقلاب این جریان نتوانست حرف خودش را بزند . این جریان اگر در همان دوره حرف هایی که امروزنسبت به حقوق زنان می زنند ،از همان روزهای اول صف ها از هم جدا می شد." به اعتقاد یزدی این جریان گذشته نگر است و استطاعت فکری برای فهم پیچیدگی های جامعه امروز را ندارد و با نگاه ساده اندیشانه خود جامعه پیچیده کنونی را با جامعه زمان پیامبر و مدینه النبی مقایسه می کند."
وی با اشاره به لغو برخی از شروط و عدم ثبت ازدواج موقت در لایحه حمایت از خانواده گفت : "باید به این نکته توجه شود که تنها مساله ثبت ازدواج موقت در میان نیست و حذف این شرط از جهت صیانت حقوق فرزندان هم مهم است. زنان ایرانی که با مردان افغانی ازدواج می کنند و صاحب فرزند می شوند چون قانون می گوید قبل از ازدواج باید از وزارت کشور و اتباع بیگانه اجازه بگیرند در غیر این صورت اداره ثبت به فرزندان آنان شناسنامه نمی دهد و به همین دلیل هزاران نفر هستند که در شرایط فعلی وضعیت روشنی ندارند و شناسنامه ای ندارند که فرزند خود را به مدرسه بفرستند. آینده این زنان و فرزندان چه می شود؟ از کانون می خواهم که نسبت به این مساله به موازات حقوق زنان توجه شود . زنان این حق را دارند که زیر بار ازدواج موقت نروند اما فرزندان این گونه ازدواج ها چنین اختیاری ندارند و باید نسبت به این مطلب حساسیت نشان داد."
دکتر یزدی با تاکید بر اهمیت کار توضیحی در پیشبرد اهداف و برنامه های گروه های زنان، ادامه داد:" نمایندگان جنبش زنان باید در دیدارهای حضوری با نمایندگان آنان را به چالش بکشند و داشتن برنامه کار توزیعی در جنبش زنان را پیروزی بزرگی در ادامه این حرکت دانستند.
سیمین بهبهانی: وظیفه ما ایرانیان است که تا حد جان با این قانون مخالفت کنیم
"بیش از صد سال است که زنان ایران زحمت می کشند تا حقوق خود را به دست بیاورند و مجلس هشتم به یکباره تمام این حقوق را بلعید. وظیفه تمام مردان و زنان و کودکان ایرانی که بیش از سایرین از این لایحه صدمه می خورند این است که با این لایحه مخالفت کنند، هر چند که امور حقوقی آن گذشته و نزدیک است به اجرا قبول نکنند و مقاومت کنند"
سیمین بهبهانی با بیان این مطلب به سخنان آیت الله صانعی و آیه صریح قران اشاره کرد که تاکید می کند اگر نتوانید عدالت را اجرا کنید فقط باید یک زن داشته باشید.
وی گفت : " من این کار را یک اقدام ضد شریعت و قانون می دانم . چون احساس عدالت کردن در مورد یک امر روانی، قابل اثبات و تصور نیست و این امر باید به طور کلی تحریم شود." سیمین بهبهنی تاکید کرد:" وظیفه ما ایرانیان است که تا حد جان با این قانون مخالفت کنیم."
یوسفی اشکوری : تصویب این لایحه یک فاجعه است
حسن یوسفی اشکوری سخنران بعدی این مراسم با ذکر خاطره ای از دوران نمایندگی خود در مجلس سخنانش را چنین آغاز کرد: "در زمانی که در مجلس اول بودیم به یک مناسبتی قانونی در ارتباط با خانم ها مطرح شد با این مضمون که خانم های شاغل در ادارات ، برای رسیدگی به امور خانواده و فرزندان بخشی از وقتشان را در خانه بگذرانند یک خانمی از رامسر، حوزه انتخابیه من، نامه این نوشته و گفته بود که در ایام انقلاب بحث مبارزه و به میدان آمدن و شعار دادن و ابراز احساسات و عواطف بود می گفتید شما هم به خیابان بیایید و همدوش مردان اعتراض کنید و تظاهرات کنید. آن زمان مرد و زن کنار هم بودند حالا که موقع تقسیم بهره های انقلاب است در مجلس قوانینی تصویب می کنید که به طور مرتب برای زنان محدودیت ایجاد می کند."
اشکوری در ادامه به صدور بیانیه از سوی فعالان ملی مذهبی در خصوص این لایحه اشاره کرد که طی آن از این قانون به عنوان فاجعه یاد شده است . او تاکید کرد : " اگر همه به لوازم جانبی چنین قانونی بیندیشند سرانجام به فاجعه خواهیم رسید. یعنی نه تنها دستاورد صد سال مبارزات مساوات طلبانه جامعه بر باد می رود حتا دیدگاه سنتی مذهبی که آقایان از آن صحبت می کنند هم ویران خواهد شد. "
اشکوری مقدمه قانون اساسی را یادآور شد که از خانواده به عنوان اصلی بنیادین یاد می کند و افزود:" در مقدمه قانون اساسی ما از خانواده به عنوان اصل بنیادین جامعه یاد شد این قانون در نهایت به فروپاشی خانواده می انجامد از این جهت جا دارد که نام لایحه ی فروپاشی خانواده یا لایحه ضد خانواده را بر این لایحه بگذاریم."
وی در ادامه بحث عدالت در ازدواج مجدد را از منظر فقهی مورد بررسی قرار داد:"این عدالت به هر معنایی که گرفته شود یک مساله ی مفهومی و مصداقی و زمانی و مکانی است. این بحث به عنوان آرمان مطلق فرازمانی و تابع شرایط زمان و مکان است بنا براین از نظر تاریخی با توجه به واقعیت ها در شرایطی داشتن دو همسر می تواند عادلانه باشد و در شرایط دیگر ظالمانه . اگر به این بحث به گونه ای ارزشی پرداخته شود آنچه که من به عنوان یک مسلمان از اسلام می فهمم اصل و جهت گیری اسلام بر تک همسری است. چنانچه دکتر شریعتی در کتاب اسلام شناسی.. در سال 46 گفت وجدان عصر ما تعدد زوجات را توهین بزرگی به زنان و مردان می داند و از طرف دیگر باعث زوال خانواده می شود . "
یوسفی اشکوری مالیات بر مهریه را از شاهکارهای لایحه عنوان کردو افزود:" ظاهرا قصدشان خیر بوده و خواسته اند جلوی مهریه های نامتعارف را بگیرند، اما مهریه سنگین علل متعددی دارد و با قانون نمی شود آن را اصلاح کرد. معیار نامتعارف بودن هم مشخص نیست که بخواهند از آن مالیات بگیرند."
به اعتقاد این نواندیش دینی. تصویب این لایحه یک فاجعه است که دودش هم به چشم زنان می رود، هم به چشم مردان."
رخشان بنی اعتماد :زیر پوست شهر چه می گذرد؟
"در زیر پوست شهر نهاد خانواده بی دفاع و شانه خم کرده زیر فشارهای اجتماعی سعی در حفظ خود از فروپاشی دارد. در زیر پوست شهر خانواده ... مسئولیت هایی است که ضعف سیستم اجتماعی وظایف طبیعی خود را بر گرده ی او سوار کرده است. در زیر پوست شهر به جای آن که با حمایت ها اجتماعی سعی در تعدیل بحران ها ی خانواده شود با مشروعیت بخشیدن به موقعیت های بحران زا نهاد خانواده در معرض از هم پاشیدگی بیشتر قرار می گیرد. نقض مفاد لایحه حمایت از خانواده محدود به بحث حقوق زنان نیست و زمانی که این لایحه عنوان حمایت از خانواده را بر خود دارد نقض حقوق هر یک از ارکان این نهاد به معنای نادیده گرفتن حقوق همه افراد است.
به راستی چند درصد از مردان ایرانی نه به عنوان همسر بلکه به عنوان پدر به مفاد این لایحه رای مثبت می دهند؟ چند درصد از پدران شرایط قید شده در این لایحه را به نفع دختران خود می دانند؟ آقایان نماینده مجلس به هنگام اعلام رای حتما فراموش نخواهند کرد که دیگر روزی پاسخگوی دختران خود و دختران تاریخ خواهند بود. "
رخشان بنی اعتماد، کارگردان سینما نیز با بیان این سخنان مخالفت خود را با لایحه حمایت از خانواده اعلام کرد.
شادی صدر:این لایحه دهن کجی به تمام مبارزات زنان است
در ادامه این نشست شادی صدر، فعال حقوق زنان به بررسی چرایی مخالفت با این لایحه و سایر اقدامات ضد زن در سالهای اخیر پرداخت.
وی با تاکید بر اینکه مخالفت با لایحه به ماده 23 که تعدد زوجات را تسهیل می کند یا ماده 25 در مورد مهریه و یا ماده ای که ثبت ازدواج موقت را محدود نمی شود، گفت:"ممکن است نمایندگان مجلس بگویند این مواد را تعدیل می کنند و این همه اعتراض برای چیست چرا موج بزرگی از اعتراض نه تنها در زنان فعال که در میان زنان مذهبی فعال در جنبش زنان ومردان و احزاب و گروه های سیاسی در حال راه افتادن است؟"
صدر این لایحه را ضمیمه یک نظام حقوقی مردسالار دانست که در بسیاری از قوانین از جمله قانون مدنی خودش را نشان می دهد و در آن مرد رئیس خانواده است و این مقام را به دلیل مرد بودن به دست آورده است .بنابراین طبیعی است که در چنین نظامی حق چند همسری به رسمیت شناخته شود و زن حق طلاق نداشته باشد و موظف به تمکین باشد و تصمیم گیری های مهم خانواده از جمله تعداد فرزندان بر عهده ی مرد باشد ولایت فرزندان حق غیر قابل تفویض مردان باشد و همه موارد دیگری که به تفسیر می دانیم."
وی ادامه داد:" در واقع اعتراض به لایحه ، اعتراض به بازتولید مردسالاری در نظام حقوقی حاکم برخانواده است. بنابر این اعتراض ما تنها به حذف این مواد نیست چرا که ممکن است به آسانی با حذف این مواد موافقت کنند اما آنچه ما می خواهیم تبدیل خانواده مردسالار در قوانین به خانواده برابر است. "
این وکیل دادگستری، دلیل دیگر اعتراض به تصویب این لایحه را بی اعتنا ماندن تصویب کنندگان و نویسندگان این لایحه به خواست اجتماعی زنان و نادیده گرفتن همه مطالباتی دانست که از صد سال پیش تا به حالا مطرح شده و در واقع تصویب این لایحه دهن کجی است به تمام این مبارزات. به این دلیل است که زنان تا این حد به لایحه خشمگین هستند .چرا که این لایحه واپسگرایی نسبت به همین وضعیت موجود است که مورد قبول هیچ کدام از ما نیست. "
وی لایحه حمایت خانواده را جزئی از "پروژه نوبنیاد گرایی" عنوان کرد و گفت:"نو بنیاد گرایان زندگی زنان را هدف گرفته اند و این لایحه تنها یک تیر در ترکش آنهاست . تیرهای دیگری هم هست لایحه مجازات اسلامی که همچنان تمامی روابط خارج از ازدواج را جرم دانسته و برای آن مجازات سنگین مثل سنگسار وضع می کند. همچنان برای دفاع مشروع زنان شرایطی غیر قابل اثبات گذاشته است . همچنان اعدام زیر 18 سال باقی است . تیر دیگر نظام سهمیه بندی جنسیتی است که زنان را از حق تحصیل محروم می کند و برخانه نشین کردن آنان صحه می گذارد. تیرهای دیگری که شلیک شده اند و ما برخی را می بینیم طرح گسترش فرهنگ عفاف که به صورت خزنده و بطئی دارد در تمام زوایای زندگی ما رسوخ می کند و مانمی بینیمش و آخرین تیر بنیادگرایان زنانه مردانه کردن نظام اموزشی است. بنا بر این اگر ما به لایحه اعتراض می کنیم باید این کلیت پروژه ی نوبنیاد گرایی را ببینیم وگرنه این اعتراض ما محدود خواهد شد به یک یا دو ماده که در نهایت تغییرش خواهند داد و تعدیل ش می کنند اما از زوایای دیگر زندگی ما زنان را تحت تاثیر قرار می دهند. "
شادی صدر با اشاره به اینکه هدف این پروژه کنترل ذهن و جسم زنان است، از فعالان جنبش زنان خواست که به این پروژه هوشیار باشد و آن را ببیند و به همه مظاهر این پروژه از جمله لایحه حمایت از خانواده واکنش نشان دهد.
منصوره شجاعی : خاموشی جایز نیست
منصوره شجاعی از دیگر فعالان زن حاضر در این نشست بود.وی گفت : "امروز که بیش از صد سال از آغاز مدرنیته در ایران می گذرد باید به تلخی و درد یادآور شویم که پاسخ تلاش زنان در همراهی با مردان برای ایجاد استقلال و مدنیت کشورشان این است که هنوز چون کنیز و برده و سفیه فرض شوند. امروز قانونگذاران ما سرنوشت خانواده ی ایرانی را با لایحه ای به ظاهر به نام حمایت از خانواده و در واقع با هدف فروپاشی خانواده و هتک حرمت به زنان رقم می زنند و نمی دانند که نه امروز ، نه دیروز و نه هیچ روز دیگری زنان خاموش نمی مانند ونیز نمی دانند که هر گام عناد ورزانه علیه زنان موجب پیوندهای مستحکم تر و مستدل تر میان یکایک اعضای جنبش حقوقی و برابری خواهانه ما در برابر تبعیض ها ونابرابری ها خواهد شد. "
شجاعی افزود: " چند همسری هر چند در میان بخشی از قشار سنتی، طوایف و زندگی های ایلی و اقتداری به وضع یا نقض این قانون وابسته نیست اما افعال اعتراض آمیز زنان خواه در جسارت پیوستن به کمپین یک میلیون امضا و خواه در خودسوزی ها و خودکشی های نمادین فریاد بلند نه به این سنت تحمیل شده است. امروز مجلس هشتم قصد آن دارد که این سنت قبیله ای و منسوخ در جامعه مدنی را در قالب راه حلی اقتصادی و اخلاقی به جامعه ای حقنه کند که خود به عمل و به تجربه راه های نوین را شناخته است. ماده 23 این لایحه به مردانی که توانایی و تمکن مالی آنها تنها دلیل قانع کننده برای اختیار کردن چندین همسر است قدرتی مضاعف را تثبیت کرده است.
وی نقد هایی که به این لایحه از دیدگاه حقوقی فرهنگی جامعه شناختی و روانشناختی از سوی طیف های مختلف فعالان حقوق زنان مطرح شده است را در خشت و آینه دیدن مسائلی عنوان کرد که در اثر تصویب این لایحه بر بنیان های اجتماعی اخلاقی اقتصادی وفرهنگی این کشور هوار خواهد شد. وی سخنان خود را با این جمله به پایان برد که امروز و در برابر این لایحه؛ نه تنها زنان ایران بلکه مردان ایرانی را هم خاموشی جایز نیست.
پروين اردلان: نمی گذاریم تاریخ تکرار شود
پروین اردلان، فعال حقوق زنان از دیگر سخنرانان این نشست مطبوعاتی بود. به گفته اردلان نزدیک به نیم قرن است که بحث حقوق خانواده درجامعه ما مطرح است. حقوقی که بخش مهمی از آن را حقوقدانانی چون مهرانگیز منوچهریان پیش بردند که در سال 1346 و سپس در سال 1353 به تصویب قا نونی به نام حمایت از خانواده منجر شد و برخی از نابرابری های حقوقی در میان اعضای خانواده اعم از زن و مرد را کاهش داد.
برنده جایزه ائلاف پالمه با اظهار تاسف از اینکه با لغو این قانون در انقلاب اسلامی همه این کوشش ها بر باد رفت، گفت:" اکنون نه تنها از لایحه حمایت خانواده سال 1346 عقب مانده ایم بلکه بار دیگر دولت ها برای سهم سازی در تاریخ و به نام حمایت از خانواده تیشه به ریشه ی آن می زنند. "
وی با اشاره به برخی استدلال ها مبنی بر اینکه قانون مترقی آن روز با عرف زنانه اش ناهمزمان بود، افزود:" اکنون باید از عرف قانون مداران و دولت مردان و دولت زنان سخن گفت که ناهمزمان با فرهنگ زنان جامعه، بی توجه به رشد آگاهی روز افزون زنان و مردان در جامعه و نابینا به وضعیت روزمره دادگاه های خانواده - که نه تنها زنان بلکه مردان را هم به گرداب نظم پدرسالارانه می کشاند، راه خود گرفته و می رود. "
اردلان ادامه داد:"به نام حمایت از خانواده قانونی طرح می شود تا حق انتخاب را بیش از پیش از زن بگیرد ؛ تا تمام اختیارات زن را و فرزند را در اختیار مرد قرار دهد؛ تا سرکوب را در زندگی اجتماعی تداوم بخشد و تداوم این اقدامات را در طرح سهمیه بندی جنسیتی و محدودیت ورود زنان به دانشگاه ها، طرح امنیت اجتماعی، امنیت اخلاقی و سایر طرح های دولت ساخته دیده ایم که چطور کنترل زنان در هر حوزه ای را نشانه گرفته اند. "
وی گفت:"اگر در قانون فعلی مرد صاحب اختیار است، در حوزه ای وسیع تر دولت است که قیم مابی را تداوم می بخشد. به واقع لایحه حمایت از خانواده تشدید سلطه و کنترل حکومتی بر زنان و خانواده ها است، زنانی که اکنون با حضورشان در جامعه، دموکراسی و حق خواهی و عدم تحمل الگوهای مردسالارانه را نهادینه کرده اند. متاسفانه عرف حاکمیت ما از عرف جامعه ای که بر آن حکم می راند عقب مانده است. اکنون حتا با استفاده ابزاری از قرآن و دین نیز نمی توان فرودستی زنان در قانون را تشدید کرد. سیاستی که منافع مردان را به دلیل چند همسری بسیاری از زمامداران و نمایندگان دولتش و به دلیل متمکن بودن آنان به نام اجرای عدالت جامه ی قانون می پوشاند، جز گسترش و تصویب ریا در قانون و به نام قانون تصویر دیگری از خود ارائه نمی دهد. "
به گفته این فعال حقوق زنان هم اکنون به یمن فعالیت های گسترده مدافعان حقوق زنان مانند کمپین یک میلیون امضا به مدد گسترش مباحث انتقادی در حوزه دین، قانون و دموکراسی، مطالبات حقوقی زنان به بخشی از گفتمان عمومی جامعه تبدیل شده است.
او با اشاره به اینکه به یمن همین گفتمان بود که قوانین تبعیض آمیز در وعده های نمایندگان مجلس هشتم گنجانده شد، گفت:" اما می بینیم که در برابر این حق طلبی و برابری خواهی زنان، لوایحی چون لایحه حمایت از خانواده مطرح می شوند تا این خواسته ها را تحت الشعاع قرار داده و تبعیض را در خانواده تثبیت کنند. "
وی اظهار داشت:"تصویب این لایحه از تبعیض در قوانین موجود نمی کاهد جز آن که گفتمان حقوقی زنان را به گفتماني حکومتی از خواسته های زنان بدل کند و به همت برابري زنان ومردان حق طلب و برابري طلب نمي گذاريم تاريخ تكرارشود."
عباس عبدی : مهریه نسیه است و تمام حقوق مرد نقد
"کسی که می خواهد چنین قانونی را تصویب کند اول باید دید که چنین چیزی را برای دختر مادر و خواهر خود می پسندد که به آن جنبه ی قانونی می دهد؟" عباس عبدی با ذکر این نکته سخنان خود را آغاز کرد و از شکاف های موجود در حقوق مدون برخی از حوزه ها با خواست عمومی و کارکردهای اجتماعی آن گفت.
وی اظهار داشت:" در حوزه حقوق خانواده بر خلاف آنچه که گفته می شود ریشه ی این شکاف نه مذهب بلکه سنت است. سنت نظام مردسالاری."
به اعتقاد عبدی جامعه ما به دلیل در حال گذار بودن از یک الگوی ثابت برخوردار نیست و نمی تواند از یک الگوی ثابت تبعیت کند. در ازدواج هم می توان از الگوهای متعدد تبعیت کرد. زنان در قالب الگوی دیگر می توانند در ازای دریافت نکردن مهریه از سایر حقوق برابر در زندگی مشترک برخوردار باشند.
این فعال سیاسی تصویب لایحه حمایت از خانواده را بازگشت نظام مردسالار و سنتی عنوان کرد و گفت:"در گذشته مهریه زن نقد بود اما در شرایط فعلی مهریه نسیه است اما تمام حقوق مرد نقد است. "
احمد زید آبادی:تصویب چندهمسری، نتیجه کج فهمی آدم های بی تجربه است
کسانی که این لایحه را مطرح کرده اند آدمهای بی تجربه و ناآگاه نسبت به دانش اجتماعی هستند و طرح این لایحه نتیجه کج فهمی محض است که اگر تصویب شود تبعاتش منفی خواهد بود.
احمد زید آبادی با طرح این مسئله در نشست مطبوعاتی کانون مدافعان حقوق بشر، گفت:" اگر ما همان تفسیرها ی کاملا سنتی تاریخی را بپذیریم چند همسری در این تفاسیر هم واجب یا مستحب نیست و حد اکثر امری مباح است . اما طرح این موضوع به عنوان امری شرعی که الزامات قانونی را هم در پی خواهد داشت محل بحث است و نشان می دهد که یک نوع کج فهمی برای دریافت این امر شرعی وجود دارد."
وی چندهمسری را با برده داری مقایسه کرد و افزود:" در قران به عنوان نمونه شیوه هایی برای نسخ برده داری هم وجود دارد اما نمی توانید آیه ای را در مدح برده داری پیدا کنید. بنا بر این بعضی از آقایان بر این اعتقادند که اگر شرایط ایجاب کند می شود برده هم داشت چون منع شرعی ندارد مطرح کردن تعدد زوجات در قرن بیست ویک مثل این است که این تعدد زوجات در این دوران مثل این است که بگویند می شود تعدادی برده هم داشت چون منع شرعی ندارد اما چون طرح این مساله افتضاح به بار می آورد و در واقع تاکید براین است که می توان انسانی را فروخت از گفتنش پرهیز می کنند. وگرنه پیامد منطقی روی این برداشت از شریعت می تواند برده داری را هم مجاز کند."
وی ادامه داد:"نوعی نگاه خوشبینانه هم می توان داشت که طرح این موضوع ناشی از برخورد با یک معضل عینی در جامعه ممکن است باشد. در سالهای اخیر یک قشر نو کیسه در ایران پا گرفته و صاحب قدرت شده است که ظاهرا در استفاده از تمتعات دنیوی حرص دارد . این قشر ممکن است خواستگاه مذهبی هم داشته باشند اما حالا که به نان و نوایی رسیدند در متن جامعه مرتب به دنبال صیغه هم می روند به طوری که این موضوع در محافل داخلی آقایان بعنوان یک مشکل هم مطرح است.
زن صیغه ای طبق این قانون و یا طبق شریعت هیچ حق و حقوق ندارد برای این که به خیال خودشان جلوی این صیغه های بی رویه را بگیرند و برای زن حقوقی قائل شوند راه چند همسری را باز گذاشته اند که راه صیغه کنترل شود. شاید قصد این بوده که برای بخشی از زنان که در حالت صیغه از همه حقوق محروم هستند نوعی از حقوق را تامین کنند. "
زید ابادی چند همسری را یک ناهنجاری برشمرد که تبعات به رسمیت شناختن ان در قالب قانون بسیار بیشتر از وجود یک ناهنجاری به رسمیت نشناخته شده در جامعه است. وی اضافه کرد:" این لایحه هم علیه مردان و هم علیه زنان و بچه هایی است که از همسران مختلف یک مرد به دنیا می آیند ."
ثریا عزیز پناه:این لایحه آواری است بر سر کودکان
ثریا عزیز پناه، دیبیر انجمن دفاع از حقوق کودکان نیز این لایحه را از منظر نگاه به حقوق کودکان بررسی کرد.
عزیز پناه گفت:"مهمترین پیامد این لایحه در زندگی کودکان نمود پیدا می کند و تجربه 15 سال کار انجمن حمایت از حقوق کودکان نشان می دهد که این لایحه آواری است بر سر کودکان که در شرایط فعلی دهها مشکل دارند و اگر قانون این اجازه را برای اختیار چند همسر به مردان بدهد آوار مجددی است بر زندگی کودکانی که در شرایط فعلی که از تبعیض در خانواده در رنج هستند."
وی توجه فعالان زن را به صدماتی که این لایحه بر زندگی کودکان وارد می کند جلب کرد و افزود:" سرنوشت کودکان را در بطن اعتراضات قرار دهید و فراموش نکنید که کودکان با مشکلات غیر قابل تحمل و گوناگون در خانواده مواجه هستند ."
در انتهای این نشست
بیانیه کانون مدافعان حقوق بشر در اعتراض به لایحه حمایت از خانواده قرائت شد. کانون مدافعان حقوق بشر ضمن اعلام مخالفت با لایحه پیشنهادی ، از ریاست محترم مجلس آقای لاریجانی و سایر اعضای محترم هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی درخواست می نماید که لایحه پیشنهادی را از نوبت رسیدگی خارج کرده و آن را جهت اصلاح ، به هیأت محترم دولت اعاده فرمایند و در صورتی که چنین تقاضائی مورد قبول قرار نگیرد ، به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی خصوصا" فراکسیون اقلیت ، هشدار میدهیم که به هر شیوه قانونی ممکن ، مانع از تصویب لایحه مذکور شوند .
در این نشست علاوه بر خبرنگاران رسانه های داخلی و خارجی، فعالان طیف های مختلف جنبش زنان و خبرنگاران وب سایت های زنان نیز حضور داشتند
.