Tuesday, July 05, 2011

به مناسبت دوازدهمین سالگرد سرکوب دانشجویان در 18تیر
فراخوان


به مناسبت دوازدهمین سالگرد سرکوب دانشجویان در 18تیر


برای آزادی کلیه زندانیان سیاسی / عقیدتی بویژه دانشجویان دربند


همه انسان های آزاده و مدافع حقوق بشر و طرفداران آزادی در ایران را به تظاهرات در شهر مونیخ فرامی خوانیم


با حضور گسترده خود در این آکسیون ،این روز را به روز نه به جمهوری اسلامی تبدیل کنیم

زمان : جمعه8 یولی 2011 ، از ساعت15.30 تا 16.30


مکان : مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی / مونیخ
mauerkircherstrasse 59


کانون ایرانیان آزادیخواه مونیخ /آلمان