Friday, July 06, 2007

صدور حکم زندان و شلاق برای 1 فعال دیگر جنبش زنان


'محاکمه تجمع کنندگان برای حقوق زنان را متوقف کنید'

شعبه ‌15 دادگاه رژیم در تهران روز چهارشنبه 13 تیرماه "عالیه اقدام‌دوست" از فعالین جنبش زنان را به 3 سال و 4 ماه زندان و 20 ضربه شلاق محکوم کرد.
این فعال جنبش زنان به دلیل شرکت در تجمع 22 خرداد سال 85 در میدان 7 تیر تهران به اقدام علیه امنیت کشور متهم شده است.
قبل از این نیز"دلارام علی" از دیگر فعالان جنبش زنان از سوی دستگاه قضایی رژیم به زندان و شلاق محکوم شده بود
.

No comments: