Saturday, July 14, 2007

بدون شرح!

واعظان کین جلوه در محراب و منبر می کنند

چون به خلوت میروند آن کار دیگر می کنند

No comments: